آئین نامه

آیین نامه کمیته هاي تخصصی شوراهاي استانی

 

- تاریخ تصویب آئین نامه81/8/23

- تاریخ تصویب (اصلاحیه شماره1 1 ) آئین نامه 85/9/2

 

بمنظور سهولت و اجراي دقیق وظایف و اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسلامی ایران و شعب استانیآن کمیته هاي تخصصی به شرح زیر در شوراهاي استان تشکیل می گردد:

 

ماده 1 - کمیته هاي تخصصی شوراهاي استانی عبارتند از :

 


1- کمیته تخصصی منابع طبیعی ، محیط زیست و امور زیربنایی

 

2- کمیته تخصصی تولید و اقتصاد کشاورزي

 

3 - کمیته تخصصی ارتقاء توانمندیهاي حرفه اي و ساماندهی اشتغال

 

ماده 2 - تعداد اعضاي هر یک از کمیته هاي تخصصی 5 یا 7 نفر خواهد بود.

 

ماده 3 - از بین اعضاي هر کمیته یک نفر بعنوان رییسو یک نفر بعنوان دبیر کمیته توسط اعضاي کمیته انتخاب می شوند

 

ماده 4 - اعضاي کمیته هاي تخصصی از کارشناسان صاحب نظر عضو سازمان با حداقل ده سال سابقه تجربی و تخصصی در رشته هايکشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست به پیشنهاد رییس سازمان استان توسط شوراي استان انتخاب می گردند

 

تبصره- – در درصورت نیاز به حضور سایر متخصصین غیر عضو موارد ضروري با نظر شوراي استان تصمیم گیري می شود

 

ماده 5 - احکام رییس و دبیر کمیته هاي تخصصی شوراي استان توسط رییس شوراي استان صادر می شود.

 

ماده 6 - حضور اعضاء در جلسات کمیته هاي تخصصی جهت اخذ تصمیم و صدور رأي الزامی است.

 

ماده 7 - غائبین در جلسات کمیته هاي تخصصی مشمول مقررات مربوط به غیبت خواهند بود.

 

ماده 8 - غیبت غیر موجه هر یک از اعضاي کمیته هاي تخصصی به ترتیب به تشخیص رییس کمیته ذیربط بیش از 3 جلسه متوالی یا 4جلسه متناوب در سال به معناي انصراف از عضویت در کمیته مربوطه خواهد بود.

 

تبصره 1 - در صورت  ازکارافتادگی و استعفاء هر یک از اعضاي کمیته هاي تخصصی طبق مقررات اعلام شده در این آیین نامه فردجایگزین معرفی می گردد.

 

تبصره 2 - دبیر کمیته هاي تخصصی مسئول برگزاري جلسات، تنظیم صورتجلسات و حضور و غیاب اعضاي کمیته و تهیه گزارش براي دبیرشوراي استان است .

 

ماده 9 - رییس شوراي استان موظف است مشخصات سوابق علمی پژوهشی و اجرایی اعضاي کمیته هاي تخصصی شوراي استان را جهتاطلاع به سازمان مرکزي اعلام نماید.

 

ماده 10 - رییس شوراي استان می تواند با هماهنگی شوراي استان از خدمات مشاوره اي گروهها یا افراد حقیقی و حقوقی جهت انجامبرخی از طرحها، برنامه ها و سایر موارد ضروري استفاده کند.

 

ماده 11 - جلسات کمیته هاي تخصصی با حضور اکثریت) نصف باضافه یک) اعضاء رسمیت می یابد.

 

ماده 12 - مصوبات کمیته هاي تخصصی با آراء اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه به تصویب میرسد.

 


ماده 13- معاون فنی و پژوهشی آموزشی سازمان استان عهده دار تنظیم و برگزاري جلسات کمیته هاي تخصصی و پیگیري مصوبات آنهابا هماهنگی رییس شوراي استان می باشد

 

 

 

دستورالعملچگونگیفعالیتکمیتههايتخصصیشورايمرکزي وشوراياستان

 

 

 

 

- تاریخ تصویب 82/3/22

 

بمنظور ارتقاء كارائی كمیته های تخصصی و نظم بخشیدن به موضوعات در دستور كار كمیته ها رعایت موارد ذیل الزامی میباشد .

 

مـاده 1- كمیته های تخصصی شورای مركزی و شورای استان سازمان نظام مهندسی بعنوان گروههای مشورتی و علمی شوراهای مذكور در راستای اهداف سازمان در دو زمینه ذیل فعالیت مینمایند .

 

الف - موضوعات ارجاعی از طرف رئیس سازمان مركزی و رئیس سازمان استان

 

ب - ارائه اندیشه و طرحهای نو در پیشبرد اهداف سازمان

 

تبصره – چنانچه در مورد بند ” ب ” پیشنهادات ارائه شده توسط هر یك از كمیته های تخصصی از نظر موضوع مرتبط با دو یا چند كمیته تخصصی باشد موضوع از طریق دبیرخانه شورای مركزی یا دبیرخانه شورای استان در دستور كار كمیته های مرتبط قرار میگیرد .

 

مـاده 2- كمیته های تخصصی موضوعاتی را كه توسط سازمان مركزی و سازمان استان به آنان ارجاع داده میشود در اولویت قرار داده و نتیجه بررسی را حداكثر ظرف مدت یكماه به سازمان مركزی و سازمان استان اعلام نمایند .

 

تبصره 1- در صورت عدم اقدام بموقع و پس از انقضاء مهلت مذكور در بند 2 موضوع از دستور كار كمیته خارج میشود .

 

تبصره 2 - افزایش زمان بررسی موضوعات خاص با هماهنگی رئیس كمیته و رئیس سازمان مركزی یا سازمان استان تعیین میگردد .

 

مـاده 3- چنانچه كمیته های تخصصی شورای مركزی در موضوعی نیاز به همكاری واظهار نظر استانها داشته باشند موضوع به دبیرخانه شورای مركزی منعكس تا اقدامات لازم برای اخذ نظرات استانها انجام پذیرد .

 

مـاده 4- سازمان نظام مهندسی استانها موظفند حداكثر ظرف مدت یكماه نتیجه بررسی خود را در موضوعات ارجاعی به سازمان مركزی اعلام نمایند .

 

تبصره : موارد فوریت دار از مشمول این بند مستثنی است و ملاك ضرب الاجل تعیین شده از سوی سازمان مركزی میباشد .

 

مـاده 5 - چنانچه برای بررسی موضوعی نیاز به تشكیل كمیته های تخصصی مشترك باشد موضوع توسط رئیس كمیته متقاضی به سازمان مركزی و سازمان استان جهت اقدامات بعدی منعكس گردد .

 

مـاده 6- دبیرخانه شورای مركزی و شورای استان موظف است برنامه كار كمیته های تخصصی را به گونه ای تنظیم و كنترل نماید تا نظرات تخصصی سازمان در رابطه با طرحها و لوایح در دستور كار مجلس شورای اسلامی و كمیسیونهای تخصصی دولت ویا پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی و موضوعات منظور شده در دستور كار شورای مركزی و شورای استان بموقع در اختیار آنها قرار گیرد.

 

مـاده 7- كمیته هائی كه در طول سال سه بار متناوب یا متوالی در زمان پیش بینی شده پاسخ موضوعات ارجاعی را ارائه ننمایند سازمان مركزی و سازمان استان پس از بررسی موضوع نتیجه را جهت اخذ تصمیم به شورای مركزی یا شورای استان اعلام خواهد نمود .

 

مـاده 8- استانهائی كه در ارائه نظرات و پاسخ به استعلامات سازمان موفق به گزارش بموقع نشوند موضوع در امتیاز مربوط به فعالیت سازمان مربوطه منظور خواهد شد . دبیرخانه شورای مركزی موظف است گزارش عملكرد هر سازمان را در مورد كمیته های تخصصی در مقاطع سه ماهه اخذ ، تنظیم و به شورای مركزی ارائه نماید .

 

مـاده 9- كمیته های تخصصی موظفند در پایان هر جلسه دستور كار جلسه بعدی را دقیقا” مشخص و چنانچه برای بررسی آن نیاز به جمع آوری اطلاعات ویا دعوت از فرد یا افراد خاص باشد پیش بینی لازم را بعمل آورند .

 

تبصره : دبیر كمیته تخصصی در صورتی از اعضاء كمیته برای جلسه دعوت بعمل می آورد كه دستور كار مشخص برای جلسه داشته باشد .

 

مـاده 10- رئیس یا دبیر كمیته های تخصصی شورای مركزی و شورای استان موظفند هماهنگیهای لازم را بمنظور اجرای این دستورالعمل با دبیرخانه شورای مركزی یا دبیرخانه شورای استان معمول دارند .

 

 

یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: