استان

رئیس سازمان:

مهندس شهرام شفیعی   

ایمیل : 

shsh2801@yahoo.com

 

معاون  اشتغال و توسعه تشکلهای کشاورزی 

مهندس شیوا رنجبری

ایمیل :

Tabriz_nezam@yahoo.com

 

معاون آموزش و فن آوری

مهندس علیرضا فتح اله پور اصل
  
ایمیل :

poorasl88@gmail.com

 

یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: