اطلاعیه دریافت کارت جلسه ای تایم عمومی استخر دلفین و پارالمپیک

 اطلاعیه دریافت کارت جلسه ای تایم عمومی استخر دلفین و پارالمپیک
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند که جهت دریافت کارتهای 5 جلسه ای (تایم عمومی)استخر دلفین به مبلغ 500/000 ریال و کارت 10جلسه ای استخر پارالمپیک(تایم عمومی) به مبلغ 500/000 ریال با ارائه کارت عضویت به واحد امور رفاهی سازمان مراجعه فرمایند.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

 

چهارشنبه ۰۷-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: