اعضاء کمیته محیط زیست

دکتر  رمضانی(رئیس)  

دکتر  حسینی قمی(دبیر)

مهندس جباری

مهندس اشتری

مهندس داور نامدار 

دکتر رفیعیان 

مهندس امجدی 

مهندس خلیل هاشمی 

مهندس شریف زاده 

یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: