اعضاء هیئت بدوی

هيئت بدوي انتظامي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان  

مهندس اکبر فتحی(رئیس هيئت بدوي ) 

آقای عزیز امن الهي( نایب رئيس)

مهندس شهرام شفيعي (دبير)

مهندس فرامرز افشانی

یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: