اهم مصوبات دوره های قبل

 

اطلاعیه شماره43

برگزاری چهل و سومین جلسه شورا                مورخ:96/9/18

اهم مصوبات:

 

چهل و سومین جلسه شورای استانی راس ساعت 17/00 روز چهارشنبه مورخ 96/09/08 در محل دفتر سازمان تشکیل گردید. ابتدا ریاست سازمان ضمن قدردانی از حضور بموقع اعضاء مطالبی درخصوص دستورجلسه و صورتجلسه قبلی ارائه نمودند . در ادامه اعضاء حاضر نکته نظرات خود را بعد از قرائت صورتجلسه قبلی و دستورجلسه اعلام و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- درخصوص بند یک دستورجلسه مقرر گردید صورتجلسه فوق بشرح ذیل اصلاح گردد.

-        درخصوص بند یک و دو صورتجلسه مورخ 96/07/12 مقرر گردید با مشورت آقای مهندس انوری اصلاحات لازم صورت گیرد.

-        بند 4 صورتجلسه مذکور بطور کامل حذف گردید.

2- درخصوص بند دو دستورجلسه بدلیل ضیق وقت مقرر شد گزارشی از روند پرداخت حقوق رابطین و برنامه های آموزشی تهیه و به اعضای شورا ارسال گردد..

3- درخصوص بند 3 دستورجلسه پیس از بحث و بررسی مقرر گردید کمیته ایی متشکل از اعضای محترم شورا آقایان مهندس اصغر جعفری اندریان- دکتر دباغ محمدی نصب- مهندس منصور عمرانی- مهندس رضا انوری تشکیل و ظرف مدت دوهفته موضوع مربوط به نحوه اجرای طرح کارورزی را به سازمان نظام مهندسی جهت اجرا تحویل نمایند.

4- درخصوص استفاده اعضاء از تسهیلات صندوق توسعه ملی مقرر گردید سازمان نظام مهندسی طرح های دارای توجیه اقتصادی را جهت بهره برداری در اختیار اعضای حقیقی و حقوقی قرار دهد در این خصوص طرح های دانش بنیان در اولویت قرار خواهند گرفت.

5- نامه شماره 96/2520/س/ن مورخ 96/06/26 معاون اداری مالی سازمان مرکزی درخصوص پرداخت مابه التفاوت اضافه کار رئیس سازمان به مقدار 120 ساعت در ماه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.


اطلاعیه شماره42

برگزاری چهل و دومین جلسه شورا                مورخ:96/7/12

اهم مصوبات:

چهل و دومین جلسه شورای سازمان در تاریخ 96/07/12ساعت 17/00 تشکیل و ابتدا ریاست محترم سازمان گزارشی از روند اجرای کارها و تفاهم نامه ای منعقده با آب منطقه ای و امور اراضی استان ارائه نمودند.

1- درخصوص مشکلات تنی چند از اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ،آقای اصغر جعفری مطالبی را ایراد کردند که بعد از بحث و تبادل نظر مقرر گردید بعد از رفع مشکلات مشروحه از انجمن صنفی شهرستان شبستر نسبت به موضوع آقای آزاد شندی اقدام لازم صورت پذیرد.

2- درخصوص تشریف فرمایی آقای مهندس شایان و توضیح در مورد طرح ارائه شده توسط ایشان به منظور نتیجه گیری بهینه و افزایش بهره وری در تعداد 50 مورد از ظرفیتها، تنگناها و گلوگاههای موجود در بخش کشاورزی استان با ترکیب تیمی مناسب از نظر علم ، تخصص و تجربه برای هریک از آنها، پیشنهاد آقای مهندس شایان فر مطرح و مقرر گردید با پیگیری ایشان و با همکاری روسا و یا نمایندگان سازمان های جهاد کشاورزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات کشاورزی و اداره منابع طبیعی استان و بیوتکنولوژی شمالغرب و دانشگاه تبریز در سازمان نظام مهندسی کشاورزی نسبت به تهیه عناوین و افراد ذیربط ظرف یکماه اقدام و برای اجرایی کردن آن سازوکار مناسب ظرف مدت یکماه طراحی گردیده و نتیجه در جلسه شورای استان مطرح گردد.

3- موضوع پیشنهاد شرکت اعضاء شورا در جلسات شهرستانها توسط آقای جعفری مطرح و بعد از رای گیری مورد تائید حاضرین در جلسه نگردید.


اطلاعیه شماره41

برگزاری چهل و یکمین جلسه شورا                مورخ:96/5/30

اهم مصوبات: 

چهل و یکمین جلسه شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان روز چهارشنبه مورخ 96/5/30 راس ساعت 6 عصر در محل دفتر سازمان نظام مهندسی تشکیل گردید. ابتدا مهندس شفیعی ریاست سازمان گزارشی از روند اجرایی قراردادهای منعقده در راستای اجرای برنامه های ستاد احیاء دریاچه ارومیه در قالب طرح ترسیب کربن در شهرستان بناب، طرح تحولی ترویج برای احیاء دریاچه ارومیه با مدیریت تلفیقی، برنامه ریزی درخصوص عقد قرارداد شرکت های خدمات فنی مشاوره ای و مهندسی با سازمان جهاد کشاورزی درخصوص کشاورزی حفاظتی و اجرای طرح فوق توسط خود سازمان بصورت پایلوت در شهرستان آذرشهر توضیحاتی ارائه نمودند. وی با اشاره به کتاب انسان و محیط زیست و تدریس آن در مدارس متوسطه از امسال گزارش ملاقات با مدیر کل آموزش و پرورش و اینکه در سایت وزارتخانه با پیشنهاد این استان محلی برای ثبت نام کارشناسان محیط زیست جهت حق التدریس ایجاد شده، گزارش لازم را ارائه نمودند. در بخش دیگر از           راه اندازی و اجرای سامانه ارجاع کار در شهرستان تبریز خبر دادند و گفتند سامانه بعد از اجرای آزمایشی در بقیه شهرستانها نیز عملی خواهد شد. وی در پایان با اشاره به رای صادره دادگاه درخصوص خودروهای سازمان توضیح دادند.

سپس تمامی اعضای محترم شورا نقطه نظرات خود را اعلام و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- نظر به اعتراض سه نفر از اعضای محترم شورا به تغییر رابطین و اعلام این موضوع که این تغییرات نابهنگام رنگ و بوی انتخاباتی دارد و اعلام نارضایتی از عملکرد رئیس سازمان، سایر اعضای محترم شورا نیز نکته نظرات خود را اعلام نمودند. در ادامه آقای مهندس شفیعی رئیس سازمان در پاسخ به تغییر رابطین اعلام نمودند برابر ضوابط ارسالی از سازمان مرکزی به استناد تبصره ذیل بند یک نحوه انتخاب رابط اجرایی شهرستان تعیین و انتصاب رابط جزو وظایف رئیس سازمان می باشد. درخصوص عملکرد نامطلوب رئیس سازمان اعلام نمودند گزارش عملکرد دوسالانه تهیه و تقدیم شده است در صورت اصرار اعضاء مبنی بر تغییر ریس برابر مقررات و قوانین و دستورالعمل های مربوطه، اقدام تا در جلسات آتی شورا مطرح دستور کار قرار گیرد.

2- مقرر گردید از وکیل پرونده خودروهای سازمان جهت ارائه توضیح درخصوص روند پرونده دعوت بعمل آید.


اطلاعیه شماره40

برگزاری چهلمین جلسه شورا                مورخ:96/4/19

اهم مصوبات: 

 

1) با توجه به عقد قرارداد ترویجی با سازمان جهاد کشاورزی و ترسیب کربن با ستاد احیاء و با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان با توجه به حساسیت موضوع مقرر شد سازمان با همکاری شرکت های خدمات فنی برنامه ریزی لازم درخصوص اجرای مفاد قرارداد بعمل آورد.

 

2) با توجه به اینکه بحث واگذاری وظایف تصدی گری امور اراضی به سازمان در دست اقدام می باشد لذا مقرر شده بستر لازم درخصوص توانمندسازی شرکت های امور اراضی و منابع طبیعی صورت گیرد.

 

3) موضوع معرفی افراد انتخابی در مصاحبه مسئولین فنی مطرح مقرر شد آقایان مهندس سعداله اسکندری در زمینه گلخانه و آقای مهندس رضا انوری در زمینه دام سبک و سنگین و آقای مهندس جعفری اندریان در زمینه طیور در جلسه مصاحبه حضور داشته باشد بقیه دو نفر اعضای تخصصی توسط رئیس سازمان انتخاب شود.

 

4) موضوع حذف پهنه بندی و جایگزینی سامانه ارجاع کار مطرح مزایا و معایب سامانه فوق بررسی و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید سریعاً با هماهنگی مدیریت های ذیربط استانی و شهرستانی اقدام شود.

 

5) مقرر شد با همکاری کمیسیون محیط زیست و امور زیربنائی نسبت به شرکت فعال سازمان درجشنواره های ملی محیط زیست و منابع طبیعی برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

 


 

اطلاعیه شماره39

برگزاری سی و نهمین جلسه شورا                مورخ:96/3/1

اهم مصوبات: 

 

1- با توجه به اینکه ضرورت معرفی مسئولین فنی به واحدهای تولیدی بخش خصوصی، توانمند نمودن آنان می باشد لذا مقرر شد سازمان نظام مهندسی و اعضای محترم شورا راهکارهای خود را در این زمینه تهیه و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسات آتی شورا مطرح نمایند و پیشنهاد گردید آزمون مسئولین فنی بصورت سالیانه برگزار گردد.

 

2- درخصوص بند 2 دستور جلسه با توجه به راه اندازی سیستم ارجاع کار به اعضای حقیقی و حقوقی مقرر گردید موضوع جهت توجیه مدیران محترم شهرستان ها در شورای هماهنگی مدیران توسط ریاست سازمان گزارش شود.

 


 

اطلاعیه شماره38

برگزاری سی و هشتمین جلسه شورا                مورخ:96/2/31

اهم مصوبات: 

 

جلسه نکته نظرات خود را اعلام و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 

1- با توجه به عدم حضور آقای دکتر قاسمی در جلسه ،مقرر گردید موضوع از طریق مراجع ذیصلاح استانی پی گیری شود.

 

2- در خصوص موضوع بند 2 دستور کار جلسه صورتهای مالی سازمان قبل از انجام حسابرسی به ترتیب با صورت سود و زیان سال مالی 95 با مانده نهایی 274364338 ریال در پایان سال جاری و تراز نامه سال مالی مذکور با مانده نهایی 9611887307 ریال مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

 


 

اطلاعیه شماره37

برگزاری سی و هفتمین جلسه شورا                مورخ:96/1/21

اهم مصوبات: 

 

1- درخصوص دستور جلسه ( بازنگری در تعرفه های ارائه شده) با عنایت براینکه تدوین و ابلاغ تعرفه ها و بخش کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی انجام می گیرد لذا مقرر شد موضوع بصورت پیشنهاد به تهران ارسال شود.

2- با توجه به مشکلات زیست محیطی و عدم برنامه لازم برای استفاده از پتانسیل فارغ التحصیلان برای رفع مشکلات موجود، مقرر گردید در جلسه آتی از جناب آقای دکتر قاسمی مدیر کل محترم محیط زیست استان به منظور تبادل افکار و ارائه راهکار دعوت بعمل آید.

3- با توجه به وضعیت اعتبارات دستگاه های دولتی مبنی بر واگذاری امور به سازمان و شرکت های وابسته و اشخاص حقیقی مقرر گردید پیشنهاد سازمان درخصوص موارد ذیل درخواست و بررسی کارشناسی صورت گیرد.

الف) برنامه تولید و عرضه محصول سالم با همکاری شرکت بوته از تهران با مشارکت و نظارت اعضای نظام مهندسی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم صورت گیرد.

ب) مکاتبات لازم در خصوص واگذاری یا اجاره مرکز آموزش سعید آباد، مرکز اصلاح نژاد شمالغرب کشور، ایستگاه گاوسرابی، آزمایشگاه شیر و... با سازمان جهاد کشاورزی انجام صورت گیرد و مقدمات لازم انجام و نتایج آن در جلسات آتی شورا گزارش شود.

ج) موضوع واگذاری زمین برای برنامه های شیلات از منطقه آزاد ارس مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد، برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

 


 

اطلاعیه شماره34

برگزاری سی و چهارمین جلسه شورا                مورخ:95/11/11

اهم مصوبات: 

1 -رياست سازمان در جلسات آتي شورا از آقاي مهندس سائلي دعوت نمايد.

2 -مصوب گرديد رياست سازمان رايزني هاي لازم درخصوص قبول شناسنامه هاي اراضي كشاورزي بعنوان مدرك مورد نيـاز در ارائه تسهيلات بانكي به كشاورزان .

3 -مقرر گرديد رياست سازمان نسبت به بازنگري درخصوص توانمندي كارمندان در وظايف و پستهاي محولـه سـازمان اقـدام نمايد.

4 -گزارش رياست سازمان درخصوص كارهاي انجام شده و مصوبات قبلي شورا تهيه و ارائه گردد.

 


 

اطلاعیه شماره 33

برگزاری سی و سومین جلسه شورا                مورخ:95/8/3

اهم مصوبات: 

سي و سومين جلسه شوراي سازمان نظام مهندسي راس ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 95/08/3در محل اين سازمان تشكيل گرديد. ابتدا برابر دستور جلسه رياست سازمان ضمن تشكر از حضور بموقع اعضا و تقدير از همكاري تمامي اعضاي شورا و كاركنان سازمان در اجراي بهتر همايش روساي نظام مهندسي كشور، به نامه آقاي مهرفرد قائم مقام وزير در امور صنايع تبديلي درخصوص كان لم يكن نمودن واگذاري صدور پروانه هاي صنايع اشاره نمودند و خواستار پي گيري نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي از رياست محترم سازمان شدند در ادامه گزارشي از عملكرد سازمان درخصوص شيوه نامه مسئولين فني دامداري و گلخانه، دوره هاي آموزشي ستاد احياء درياچه اروميه ، ساماندهي رابطين نظام و تعديل نيرو و پيش بيني وضعيت سازمان درآينده با توجه به اعتبارات سازمان ارائه نمودند. سپس اعضاي جلسه نكته نظرات خود را در راستاي دستورجلسه ارائه و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

 

 

1- تعدادي از مصوبات قبلي شورا قرائت گرديد و رياست سازمان نيز گزارشي از برنامه هاي اجراي و اقدامات انجام يافته در راستاي رسيدن به اهداف مصوبات مذكور ارائه نمودند.

2- پيرو مصوبات قبلي شورا مبني بر طرح دعوي درخصوص استرداد خودروهاي متعلق به سازمان نظام مهندسي از اداره كل محيط زيست استان و عقد قرارداد با وكيل دادگستري با شرايط پيشنهادي سازمان با عنايت براينكه قرارداد قبلي جهت استحضار به سازمان مركزي ارسال شده بوده و سازمان مركزي ضمن موافقت با كليات طرح دعوي پيشنهاد تغييرات جزئي در مفاد قرارداد را نموده بودند. موضوع مجدداَ مورد بررسي و ارزيابي و استعلام هزينه گرديد و به لحاظ عدم آمادگي هيچ يك از وكلا ي مورد تائيد سازمان با قرارداد مذكور با اصلاحاتي مجدداً در جلسه شورا قرائت مقرر شد رئيس سازمان نسبت به عقد قرارداد با آقاي ياسين عباسي پارام طبق شرايط مندرج در قرارداد اقدام بعمل آورند.

 


 

اطلاعیه شماره 32

برگزاری سی و دومین جلسه شورا                مورخ:95/7/9

اهم مصوبات: 

 

 

سي و دومين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان راس ساعت 9 شب مورخه 95/07/9با حضور جناب آقاي مهندس كبيري رئيس محترم نظام مهندسي كشور و معاونين ايشان در محل اتاق جلسه شهيد كسايي تشكيل گرديد. ابتدا آقاي مهندس شفيعي ضمن تقدير و تشكر و عرض خير مقدم حاضرين در جلسه گزارش مفصلي از عملكرد سازمان در زمينه هاي مختلف اعم از صدور مجوزها، نظارت بر تغيير كاربري، دهگردشي، آبياري هاي تحت فشار و........... ارائه نمودند. سپس آقاي مهندس كبيري ضمن تشكر از اعضا در خصوص برنامه هاي سازمان مركزي توضيحات مفصلي ارائه كردند و در نهايت اعضاي محترم شورا پيشنهادات خود را بشرح ذيل جهت بهبود روند امورات اجرايي خدمت رياست محترم سازمان مركزي رساند:

 

 

1- آقاي مهندس شفيعي                                                                                                      

تاكيد بر استفاده از ظرفیت های قانونی بخش کشاورزی

الف) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزي و منابع طبیعی

1- اجرای ماده 3 قانون افزایش بهره وری و تهیه دستورالعمل اجرایی مربوطه(پرداخت تسهیلات و حمایت های قانونی اعم از کمک های فنی و اعتباری ،مشوق ها و یارانه ها از سوی دولت به بهره بردارانی که از دانش آموختگان رشته کشاورزی استفاده می کنند)

2- اجرای تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور (لحاظ نمودن رتبه بندی نظام مهندسی در ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع همین ماده)

3- اجرای ماده 6 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن مبنی بر واگزاری تصدیگری ها ... و تبصره 5 ذیل این ماده در خصوص نسخه نویسی نهاده های کشاورزی از جمله کود و سم توسط مراکز موضوع ماده 2

4- پیگیری اجرای ماده 21 و 23 قانون فوق مبنی بر ساماندهی پذیرش دانشجو بر اساس نیاز سنجی وزارت جهاد کشاورزی وکاهش دروس غیر تخصصی دانشجویان به میزان یک ترم درسی و برگزاری درس عملی کارورزی به مدت 6ماه در یکی از مزارع دولتی،خصوصی و ...

ب) قانون نظام جامع دامپروری

اجرای ماده 26 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون یاد شده

ج) قانون تاسیس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

1) هماهنگی باسازمان محیط زیست به منظور دست یابی به توسعه پایدار و حفظ منابع پایه تجدید شونده

 

 

 

 

2) اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس مصوبه هیئت وزیران در خصوص کسر درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع بند 6 ماده 38 قانون تاسیس

 

 

 

3)تهیه شیوه نامه سیستم نظارتی بر تولید محصولات کشاورزی سالم و استاندارد

4) تهیه سیستم جامع ارجاع کار به کارشناسان حقیقی و شرکت های مراکز موضوع ماده2 قانون افزایش بهره وری

د) دستورالعمل جدید نظام جامع گلخانه ای

اعتراض به حذف ناظرین گلخانه بعد از 5 سال و یا عدم معرفی مسئولین فنی برای واحد های گلخانه ای

2- آقاي مهندس فتحي

سازمان مركزي به شكل شايسته نتوانسته از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استفاده نمايند. تاكيد بر فرمايش مقام معظم رهبري استفاده از ظرفيت مهندسان جوان اينكه سازمان مركزي چه اقدامي كرده است. بهتر بود در اين خصوص پكيج آماده مي كردندتا از فرصت پيش آمده بهره برداري مي شد.

ضمن انتقاد از نماينده سازمان مركزي درخصوص مسئول فني گلخانه ها كه در جلسه حضور داشتند تاكيد كردند در تمامي موارد از جمله از باب نظارت و توليد محصول سالم در تمامي زمان ها حضور كارشناس فني در گلخانه ها ضروري است.

3- آقاي دكتر رمضاني

باشاره به سال 2018 و تبريز بعنوان پايتخت كشورهاي اسلامي و همكاري هاي سازمان نظام مهندسي در بحث فوق.

عدم همكاري مناسب مديريت محيط زيست استان و بعضي دستگاه هاي مرتبط ديگر.

بحث پايش در محيط زيست بايستي توسط كارشناسان نظام مهندسي صورت گيرد.

يك سازكاري تعيين بشود كه كارشناس ها بتواند در روستا حضور داشته باشند.

با توجه به اينكه ساختار جديد براي شهرداري در وزارت كشور در حال تدوين است ضمن هماهنگي و رايزني با وزارت كشور در پست هاي مرتبط با پسماندها، فضاي سبز، كارشناسان كشاورزي و محيط زيست وارد شوند.

هماهنگي هاي لازم با سازمان حفاظت محيط زيست كشور درخصوص استفاده از كارشناسان محيط زيست در كارخانجات و معادن به منظور پايش آلايندگي هاي زيست محيطي صورت گيرد.

4- آقاي دكتر دباغ

ارتباط نظام مهندسي با جامعه علمي بخصوص دانشگاه ها تقويت شود. نيازهاي جامعه كشاورزي توسط نظام مهندسي احصاء شود و به دانشگاه ها انتقال يابد.

در برنامه ريزي هاي شوراي مركزي بهتر است نظرات استانها اخذ و به ساير سازمان ها و وزارت خانه انتقال يابد.

ارتباطات استانها با همديگر و سازمان مركزي ضعيف است تقويت تبادل نظر بين استان ها بسيار مهم است.

5- آقاي مهندس جعفري

پيشنهاد افزايش تعرفه هاي خدماتي كه توسط اعضاي سازمان نظام مهندسي به بهره برداران ارائه مي شود .

استفاده از افراد توانمند در بدنه سازمان مركزي به منظور رايزني با دستگاه هاي دولتي.

پيشنهاد تخفيف 80 درصدي حق عضويت اعضا در پرداخت حق عضويت معوق.

هماهنگي با بانك ها و صندوق ها براي پرداخت تسهيلات به شركتهاي خدمات فني مهندسي.

پيگيري ارسال پاسخ مناسب به دادخواست خودروهاي سازمان.

6- آقاي مهندس عمراني

33333طرح سوال اينكه چرا ما علي رغم اينكه 6 سال از عمر قانون افزايش بهره وري مي گذرد نتوانستيم از فرصت هاي اين قانون بهره مند شويم. خواستار استفاده از اين پتانسيل ها شدند و اعلام نمودند در صورت عدم توانايي اجراي قوانين توسط مسئولين پيشنهاد استعفا را دادند.

 

 

3)تهیه شیوه نامه سیستم نظارتی بر تولید محصولات کشاورزی سالم و استاندارد

4) تهیه سیستم جامع ارجاع کار به کارشناسان حقیقی و شرکت های مراکز موضوع ماده2 قانون افزایش بهره وری

د) دستورالعمل جدید نظام جامع گلخانه ای

اعتراض به حذف ناظرین گلخانه بعد از 5 سال و یا عدم معرفی مسئولین فنی برای واحد های گلخانه ای

 


 

اطلاعیه شماره 31

برگزاری سی و یکمین جلسه شورا                مورخ:95/6/28

اهم مصوبات:

سی و یکمین جلسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان راس ساعت 18/00مورخه 95/06/28با حضور مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان و معاونین ایشان در محل دفتر سازمان به منظور بررسی روند اجرای تفاهم نامه فی ما بین و تقویت تداوم همکاری تشکیل گردید. ابتدا آقای مهندس شفیعی رئیس سازمان ضمن تقدیر و تشکر از حضور و عرض خیرمقدم گزارش مفصلی از اجرای قراردادهای فی مابین اعم از اجرای برنامه های آموزش دریاچه ارومیه، نظارت بر طرح آبخیزداری، نظارت بر طرح مقابله با بیابان زایی و کنترل چرای دام( شهرستان اهر و کلیبر) بصورت پاورپوینت ارائه نمودند در ادامه آقای مهندس نامدار ضمن تشکر از همکاری سازمان نظام مهندسی در اجرای پروژه های منابع طبیعی و بحث نظارت فنی بر طرح ها، خواستار تداوم همکاری در زمینه های مختلف بخصوص وظایف قابل واگذاری غیرحاکمیتی در اداره کل شدند. سپس اعضای جلسه نکته نظرات خود را اعلام و پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید در زمینه های مختلف کما فی سابق در سالجاری نیز در صورت تامین اعتبار در زمینه های نظارت بر طرح های آبخیزداری، بیابان زدایی، دوره های آموزشی و کنترل چرا تداوم داشته باشد.

2- پیشنهاد گردید جلسه ایی با حضور معاون محترم عمرانی استانداری و اداره کل منابع طبیعی و سازمان صنعت، تجارت و معدن و نظام مهندسی در خصوص بررسی امکان نظارت بر معادن توسط کارشناسان ذیربط نظام مهندسی تشکیل گردد.  

3- اداره کل منابع طبیعی آمادگی خود را جهت واگذاری نهالستان ها بصورت اجاره برابر مقررات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اعلام نمودند و خرید نهال های مورد نیاز منابع طبیعی از نهالستان های فوق تعهد می نمایند. ضمناً در این راستا مقرر شد جلسه ایی با مسئولین شهرداری تبریز و سازمان پارکها در خصوص تهیه نهال های مورد نیاز از این نهالستان ها تشکیل گردد.

4- پیشنهاد آقای دکتر دباغ عضو محترم شورا به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص استفاده از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه بمنظور کاشت گیاهان دارویی در ارتباط با غنی سازی و اقتصادی کردن پوشش گیاهی منطقه بصورت آزمایشی در قالب واتر باکس مطرح، مقرر شد طرح بصورت کامل جهت بررسی به اداره کل منابع طبیعی ارسال شود.                                                                                            

 

 


 

اطلاعیه شماره 30

برگزاری سی امین جلسه شورا                مورخ:95/5/11

اهم مصوبات:

 

سي امين جلسه شوراي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان راس ساعت 5 بعداز ظهر مورخه 95/05/11 در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد. ابتدا آقاي مهندس شفيعي ضمن تقدير و تشكر از حضور بموقع اعضاء، گزارش اجمالي از وضعيت سازمان و نحوه اجراي دوره هاي آموزشي ستاد احياء ارائه نمودند و از همكاري دستگاه ذيربط بخصوص آقاي دكتر ساعي تقدير و تشكر نمودند.

در ادامه دستور جلسه قرائت و اعضاي شورا نكته نظرات خودرا اعلام و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- آئين نامه اجراي ماده 3 قانون افزايش بهره وري مصوبه هيئت محترم دولت قرائت گرديد، با توجه به ضرورت تدوين دستورالعمل اجرايي مفاد آئين نامه مذكور با هماهنگي سازمان جهاد كشاورزي استان، مقرر گرديد كميته اي متشكل از آقايان مهندس شفيعي، دكتر حجازي،‌مهندس عمراني، مهندس انوري و دو نفر از كارشناسان خبره و مطلع از سازمان جهاد كشاورزي ( با تشخيص رئيس سازمان) تشكيل و نسبت به تهيه دستورالعمل فوق اقدام نمايند. ضمنا در صورتيكه ساير اعضاي شورا نكته نظر خاصي داشته باشند به دبيرخانه شورا ارسال نمايند. دستورالعمل تنظيمي به سازمان جهاد كشاورزي استان پيشنهاد گردد.

2- در خصوص استرداد خودروهاي توقيف شده سازمان كه در صورتجلسات قبلي مقرر شده بود كه از طرف سازمان طرح دعوي شود. مجدداً مطرح و مقرر شد نسبت به استعلام از سه وكيل دادگستري با لحاظ اين كه بايستي خود وكيل كليه هزينه هاي دادرسي را پرداخت نمايند استعلام كتبي نموده و با پائين ترين رقم پيشنهادي عقد قرارداد نمايند.

 

 


اطلاعیه شماره 29

برگزاری بیست و نهمین جلسه شورا                مورخ:95/4/26

اهم مصوبات:

 

بيست و نهمين جلسه شوراي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان راس ساعت 17 روز شنبه مورخه 95/04/26 در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد ابتدا آقاي مهندس شفيعي ضمن تقدير و تشكر از حضور به موقع اعضاء اقدامات انجام يافته در خصوص افزايش منابع درآمدي سازمان و راهكارهاي لازم براي كاهش هزينه ها كه در سال 94 اجرا شده به استحضار اعضاء رساندند. سپس آقاي مهندس فتح اله پور مدير امور اداري و مالي سازمان درخصوص بند يك دستور جلسه گزارش مالي سازمان منتهي به اسفند 94 را با ارائه صورت هاي مالي ريز كامل هزينه ها، درآمدها و صورت سود و زيان ( با مانده نهائي 612/987/755 ريال پايان سال) و ترازنامه سازمان ( با مانده نهايي 255/223/030/9 ريال پايان سال) به استماع اعضاي محترم شورا رساند و پس از بحث و بررسي و ارائه نكته نظرات اعضا و تصميمات ذيل در خصوص دستور جلسه اتخاذ گردد.

1- صورت سود و زيان سال مالي 94 با ( مانده نهايي 612/987/75 ريال پايان سال) و تراز نامه ( با مانده نهايي 255/223/030/9 ريال پايان سال) مورد تصويب اعضاء قرار گرفت.

2- موضوع طرح دعوي در خصوص استرداد خودروهاي در اختيار ادارره كل محيط زيست استان مطرح، ضمن تاكيد اكثريت اعضا بر ارسال دادخواستمبني بر الزام به تحويل خودروها، مقرر شد اقدامات لازم در خصوص عقد قرارداد با وكيل بدون هيچگونه پرداخت اوليه صرفاً پرداخت بشرط موفقيت در پرونده توسط رئيس سازمان صورت گيرد.

3- ضمن تقدير و تشكر از رياست سازمان ، خزانه دار و همكاران محترم در خصوص تهيه ترازنامه،‌صورت سود و زيان مقرر گرديد مبالغي به شرح ذيل به عنوان پاداش به همكاران مالي پرداخت گردد.

1- آقاي مهندس رضا انوري 15000000 ريال

2- آقاي مهندس فتح اله پور 10000000 ريال

3- آقاي مهندس احسان رحيمي 4000000 ريال

4- خانم مهندس نازيلا عزيزي 3000000 ريال

4- با عنايت بر اينكه حق الزحمه دريافتي كارشناسي بابت مساحي با gps و امور ستادي طرح تا مرحله صدور شناسنامه پائين مي باشد لذا بعد از بحث و بررسي حق الزحمه هاي جديد بشرح ذيل تعيين و مقرر شد از اول مرداد ماه سال 95 به مورد اجرا گذاشت شود.

براي اراضي باغي تا يك هكتار 1000000 ريال.

براي اراضي آبي تا يك هكتار 900000000 ريال و اضافه بر هر هكتار 100000 ريال.

 

براي اراضي ديم تا يك هكتار 800000000 ريال و هكتار 700000 ريال

 


 

اطلاعیه شماره 28

برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورا                مورخ:95/4/9

اهم مصوبات:

 

بيست و هشتمين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان در مورخه 95/04/9 راس ساعت 19در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد. ابتدا مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تقدير و تشكر از حضور بموقع اعضاء و قبولي طاعات و عبادات گزارش مبسوطي از عملكرد سازمان ارائه نمودند و به مشكلات موجود در خصوص برون سپاري كارهاي دولتي به بخش خصوصي اشاره نموده و خواستار همكاري تنگاتنگ دستگاه دولتي با نظام مهندسي شدند. در ادامه از همكاري هاي آقاي مهندس نامدار مدير كل محترم منابع طبيعي و معاونين و كارشناسان ايشان تشكر نمودند. در پايان اعضاي محترم نقطه نظرات خود را در خصوص دستور جلسه اعلام و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

 

1- با توجه به اتمام سال مالي 94 و استخراج ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت هاي مالي منتهي به سال مذكور،‌موضوع انتخاب حسابرس قانوني سازمان مطرح، مقرر شد بعد از استعلام از سه موسسه حسابرسي رسمي و دريافت پيشنهاد قيمت ها، با پائين ترين قيمت پيشنهادي سازمان راساً عقد قرارداد نمايند.

2- در خصوص خودروهاي توقيف شده سازمان توسط دادگستري استان، پس از بحث و بررسي اعضاء مقرر شد ضمن مشاوره با يكي از وكلاي مجرب استان توسط رياست و دبير شورا، نتيجه مشاوره در جلسه آتي شورا جهت اتخاذ تصميمات لازم به استحضار اعضاي محترم شورا رسانده شود.

 


اطلاعیه شماره 27

برگزاری بیست و هفتمین جلسه شورا                مورخ:95/2/26

اهم مصوبات:

 

بيست و هفتمين جلسه شوراي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان راس ساعت 18 روز يكشنبه مورخه 95/02/26 در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد. ابتدا مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تقدير از اعضاي محترم شورا و همكاران سازمان فعاليت هاي انجام گرفته در دو ماهه اول سال 95 بشرح ذيل اعلام نمودند.

1- تشكيل جلسه مشترك اعضاي شورا با جناب آقاي مهندس پورمهدي معاون محترم استاندار و مديران كل مرتبط جهت بررسي مشكلات سازمان

2- تشكيل جلسه مشترك اعضاي شورا با آقاي مهندس مهري رياست سازمان جهاد كشاورزي استان و مديران و معاونين آن سازمان به منظور بررسي مسايل و مشكلات

3- برنامه ريزي جهت عقد قراردادهاي جداگانه :

1-3) با ستاد احياء درياچه اروميه به منظور اجراي طرح آگاهي سازي بهره برداران

2-3) با اداره كل منابع طبيعي استان به منظور نظارت بر طرح مقابله با بيابان زايي و طرح هاي آبخيزداري و اجراي پروژه بانكت بندي شهرستان مرند و كنترل چراي شهرستان هاي اهر و كليبر

3-3) با سازمان جهاد كشاورزي استان و مديريت تالاب هاي كشور در راستاي طرح اجراي نمايشگاه و نمايشنامه هاي خياباني در 44روستاي استان آذربايجان شرقي و غربي

ايشان در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تشكر از آقاي دكتر ساعي و مهندس نامدار و مهندس نژادرضا به جهت همكاري هاي معمول به توانمندي هاي اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان اشاره نمودند و خواستار همكاري بيش از بيش مسئولين محترم شدند، مهندس شفيعي در پايان با اشاره به اينكه در راستاي جلسه مشترك با آقاي مهندس مهري و دستور ايشان با كليه معاونت ها و مديريت هاي تخصصي تشكيل جلسه شده و در آينده نزديك تفاهم نامه اي جداگانه با هريك از مديريت هاي سازمان منعقد خواهد شد. در ادامه آقاي مهندس جعفري ضمن قدرداني از حضور اعضا دستور جلسه را قرائت نمودند و اعضاي محترم پس از بحث و بررسي و ارائه نقطه نظرات تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

 

 

1- در خصوص بند دو دستورجلسه در ارتباط با نحوه همكاري رابطين محترم شهرستان ها با سازمان نظام مهندسي استان و چگونگي پرداخت حق الزحمه مقرر گرديد در شرايط فعلي، ميزان حضور رابطين در دفتر شهرستان بر اساس مقدار ساعت در ماه مشخص و تعيين گردد و حق الزحمه نيز بر اساس مبلغ حداقل هر ساعت كار قانوني در كشور در ماه پرداخت در صورتي كه فعاليت رابط شهرستان افزايش يابد و منجر به ايجاد محل هاي جديد درآمدي براي سازمان شود ميزان ساعت و حق الزحمه رابط نيز افزايش خواهد يافت. بديهي است پرداخت به رابطين شهرستانها بر مبناي ساعات كاركرد و عملكرد نامبردگان توسط سازمان نظام مهندسي اعمال مي گردد.

2- در خصوص بند 3 دستور جلسه آقاي مهندس زارعي به نمايندگي از شركت هاي خدمات فني و مهندسي شهرستان تبريز با دعوت قبلي سازمان به منظور ارائه مشكلات شركت ها در جلسه حاضر و به موارد زير اشاره نمودند:

1) گله مندي اعضا نسبت به بيكاري و كمي كارهاي محوله از طرف سازمان به شركت ها

2) نحوه برخورد با ارباب رجوع و پاره نمودن نامه يكي از مديرعاملين محترم شركت هاي خدمات فني توسط معاون اشتغال سازمان و خواستار رسيدگي به موضوع

3) افزايش تعرفه هاي كارهاي خدماتي واسپاري شده به شركت ها

در پاسخ آقاي مهندس شفيعي به نمايندگي از اعضاي شورا ضمن گلايه از كليه اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان و اشاره به اين موضوع كه از مجموع 13000 نفر عضو سازمان در سال 94 فقط 600 نفر عضويت خود را تمديد نمودند. خواستار تمديد عضويت اعضا شدند و اعلام كردند سازمان بستر لازم براي فعاليت هاي اعضاي حقيق و حقوقي را با رتبه بندي و هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي فراهم مي نمايند و كارسپاري ها توسط دستگاه دولتي صورت مي گيرد و بايستي كليه شركت ها براي رسيدن به اين مهم نسبت به عضويت و رتبه بندي اقدام نمايند. در خصوص افزايش تعرفه ها نيز پيشنهاد لازم به شوراي مركزي ارائه شده و امكان افزايش از طريق شوراي استاني مقدور نيست چون تعرفه ها بايستي به تائيد وزير محترم رسيده شود و از طرف ايشان ابلاغ گردد.

درخصوص برخورد همكاران با اعضا اگر مورد خاصي باشد، لطفا گزارش شود تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

3- موضوع اجاره پاساژ امت( مركز آموزش سابق جهاد كشاورزي) توسط شركت تعاوني فضاي سبز صندوق رفاه توسط آقاي مهندس جعفري مطرح و با توجه به اينكه جهاد كشاورزي مستقيماً با شركت فوق قرارداد اجاره از نظر حقوقي نمي تواند منعقد كند مقرر شد بعد از اعلام نظر كتبي و مصوبه هيئت مديره شركت مبني بر اجاره يكساله و هزينه كرد مبلغ حدوداً 3 ميليارد ريال توسط شركت، سازمان نظام مهندسي راساً وارد قرارداد شود.

4- بند 4 دستور جلسه بدليل اتمام وقت به جلسات بعدي موكول شد.

 


 

اطلاعیه شماره 25

برگزاری بیست و پنجمین جلسه شورا                مورخ:95/2/9

اهم مصوبات:

 

جلسه مشترك اعضاي محترم شوراي استاني سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان با جناب آقاي مهندس پورمهدي معاون محترم فني، عمراني استاندار و آقاي دكتر ساعي مدير كل بحران استانداري، آقاي مهندس مهري رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان و مهندس نامدار مدير كل منابع طبيعي استان راس ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 95/02/9در محل استانداري تشكيل گرديد.

ابتدا آقاي مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تقدير تشكر، بعد از معرفي سازمان، مشكلات و موانع موجود در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي ، اجراي قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و دستورالعمل هاي مربوطه و ساير قوانين مرتبط خواستار همكاري تنگاتنگ دستگاه هاي اجرايي شدند در ادامه اعضاي جلسه نقطه نظرات خود را اعلام و سپس آقاي مهندس پورمهدي ضمن ارزيابي مثيت جلسات مشترك، بر واگذاري وظايف تصديگري دستگاه هاي دولتي به بخش خصوصي كه از سياست هاي كلان دولت و استانداري مي باشد تاكيد كردند و سازمان نظام مهندسي را بهترين محمل براي ورود به اين كار دانستند. ايشان ضمن تاكيد بر ارتقاء توانمندي هاي حرفه اي اعضاء به واردات تكنولوژي و دانش روز از كشورهاي پيشرفته اشاره نمودند. آقاي مهندس پورمهدي در بخش ديگري از سخنان خودبر تشكيل همايش هاي دو حوزه بخش كشاورزي بخصوص در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي اشاره و بر لزوم تشكيل چنين جلسات در آينده تاكيد كردند.

1-    سازمان نظام مهندسي با هماهنگي دستگاه دولتي نسبت به احصاء وظايف غير حاكميتي ( تصدي گري) اقدام و يك نسخه از آن جهت هماهنگي هاي لازم به معاونت امور فني و عمراني استانداري ارسال نمايند.

2-    نظر به اينكه كليه واحدهاي صنعتي بخش كشاورزي اعم از دامداري، مرغداري، پرورش ماهي، صنايع تبديلي و تكميلي و ...... از سازمان نظام مهندسي به استثناء ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري پروانه اخذ مي نمايند.

از طرفي شهرداري ها و يا شوراي بخش و بخشداري ها نيز مجددا با دريافت هزينه گزاف اقدام به صدور پروانه ساختمان مي نمايند مقرر شد آقاي دكتر ساعي جلسه ايي مشترك با حضور آقايان عليخاني مدير كل محترم شهري و آقاي يونسي مدير كل محترم دفتر فني استانداري، آقاي مهندس فتحي معاون برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي و آقاي مهندس شفيعي رئيس نظام مهندسي تشكيل و نسبت به رفع مشكل اقدام و گزارش مربوط به معاونت امور فني و عمراني ارسال شود.

3-با توجه به تبصره 6 ماده 2 قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع ماده 2 همين قانون با رتبه بندي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مقرر گرديد آقاي دكتر ساعي جلسه ايي با حضور آقايان مهندس ميرزايي( استانداري) و آقاي مهندس فيروزي ( نماينده استانداري در كميته رتبه بندي نظام) و آقاي مهندس يونسي و آقاي مهندس شفيعي رئيس سازمان نظام مهندسي تشكيل و نتايج اقدامات انجام يافته را به معاونت امور فني و عمراني استانداري اعلام نمايند.

 

 

4-سازمان نظام مهندسي با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و محيط زيست استان نسبت به ورود فارغ التحصيلان بخش كشاورزي در اكوتوريسم برنامه ريزي نمايند.

5- ستاد احياء درياچه اروميه و دستگاه هاي دولتي مرتبط از توان فني و مهندسي و شبكه هاي خدمات فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي در اجراي برنامه هاي آگاهي سازي و دوره هاي آموزشي ترويجي استفاده نمايند.

 


 

 

اطلاعیه شماره 24

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورا                مورخ:94/10/18

اهم مصوبات:

 

جلسه با حضور اكثريت اعضاء محترم شورا تشكيل و پس از قرائت بند يك و دو دستور جلسه و گزارشهاي آقاي مهندس فتح اله پور معاون محترم طرح وبرنامه و اعلام اين مطلب كه سازمان هم اكنون از نظر تراز مالي از شرايط خوبي برخوردار نمي باشد و گزارش مشكلات مالي سازمان از طرف رياست سازمان و پس از بحث و بررسي تصميمات زير توسط اعضاءمحترم شورا اتخاذ گرديد:

1-كميته اي با حضور آقايان مهندس فتحي- جعفري- انوري- عمراني و اقاي دكتر دباغ تشكيل و نسبت به بررسي موضوع و ارائه راهكارهاي لازم جهت برون رفت از وضعيت فعلي سازمان اقدام گردد و همچنين مقرر گرديد اعضاء كميته نسبت به بررسي تفاهم نامه هاي منعقده سازمان با ديگر ارگانها و اداره جات اقدام و تفاهم نامه هايي كه نياز به پيگيري دارند و احتمالا با پيگيري سازمان به نتيجه مي رسند به رياست سازمان اعلام نمايند.

 

 

 


 

اطلاعیه شماره 23

برگزاری بیست و سومین جلسه شورا                مورخ:94/9/18

اهم مصوبات:

 

بيست وسومين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي روز چهارشنبه مورخه94/9/18 رآس ساعت 17/30تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور كار جلسه موارد ذيل به تصويب رسيد:

1)در خصوص قرارداد نحوه همكاري سازمان با رابطين با توجه به اظهار جناب آقاي مهندس فتحي دبير محترم شوراي مركزي سازمان مبني بر قرار گرفتن مورد فوق الذكر در دستور آتي شوراي مركزي مقرر گرديد سازمان پس از دريافت نتايج تصميمات متخذه شوراي مركزي اقدام نمايد.

2)در خصوص بند 3 دستور جلسه موضوع خودروهاي نظام مهندسي قبل از هر گونه اقدام با وكيل خبره مشورت و پس از تصويب در شوراي سازمان اقدام نمايد.

3)در خصوص پيشنهاد خريد خودرو كه توسط رئيس سازمان مطرح گرديد مقرر گرديد در صورت وجود منابع مالي در خزانه سازمان نسبت به خريد خودرو اقدام گردد.

4)در خصوص بند 4 دستور جلسه با توجه به كمبود وقت به جلسه آتي موكول گرديد.

 

 

 

 


 

اطلاعیه شماره 22

برگزاری بیست و دومین جلسه شورا                مورخ:94/8/18

اهم مصوبات:

 

-دهمين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان در سال 94 با حضور آقاي بخشي مسئول امور ورزشي مجتمع رفاهي پتروشيمي و آقاي مهندس منيري رئيس صندوق تعاون و رفاه استان و آقاي مهندس ابراهيم زاده عضو هيئت مديره صندوق تعاون و رفاه استان تشكيل شد و پس از مذاكرات مقرر گرديد كه صندوق تعاون و رفاه با انعقاد تفاهم نامه با مجتمع رفاهي پتروشيمي تبريز زمينه استفاده از امكانات رفاهي آن مجتمع رفاهي را براي اعضاء سازمان فراهم سازد.

-پس از بحث و بررسي در خصوص مسائل و مشكلات موجود در صندوق تعاون و رفاه استان مقرر شد تا پايان مهلت قانوني آقاي مهندس منيري به عنوان رئيس صندوق تعاون و رفاه به فعاليت خود ادامه دهد و پس از اتمام مهلت قانوني، صندوق نسبت به برگزاري انتخابات مجدد اقدام نمايد.

-مقرر گرديد رئيس سازمان بحث مربوطه جعل مهر صندوق تعاون و رفاه را پيگيري نمايد و در صورت محرز شدن موضوع برابر مقررات اقدام گردد.

 

 

 


 

اطلاعیه شماره 21

برگزاری بیست و یکم جلسه شورا                مورخ:94/7/18

اهم مصوبات:

 

-ابتدا آقاي مهندس شفيعي رئيس سازمان نظام مهندسي ضمن خير مقدم به حاضرين بخصوص جناب مهندس تيموري مسئول محترم دفتر نمايندگي نظام مهندسي شهرستان سقز، توضيحاتي در خصوص وضعيت نظام مهندسي استان و كارهاي انجام شده ارائه نمودند سپس آقاي مهندس تيموري در راستاي نحوه اجراي امورات جاري استان كردستان الخصوص شهرستان سقز مطالبي بيان فرمودند. در ادامه اعضاي محترم شورا نقطه نظرات خود را اعلام و مقرر گرديد همكاران محترم در خصوص موارد اعلامي از نقطه نظرات مثبت همديگر در جهت بهبود روند موجود بهره مند گردند.

 

 

 


 

اطلاعیه شماره 20

برگزاری بیستمین جلسه شورا                مورخ:94/6/30

اهم مصوبات:

 

بيستمين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان رأس ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 94/6/30 در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد. ابتدا آقاي مهندس شفيعي رئيس محترم سازمان گزارشي در خصوص وضعيت مالي سازمان و محكوميت 14ميليون تومان مربوط به قرارداد سازمان با محيط زيست استان و همچنين گزارشي مربوط به عدم همكاري و مقاومت برخي از مسئولين محترم جهاد كشاورزي استان در خصوص اجراي اصل 44 و واگذاري وظايف محوله از طرف جهاد كشاورزي به سازمان را ارائه نمودند و خواستار همفكري و همكاري در حل مشكلات مربوطه شدند.

1-در خصوص بند 2 دستور جلسه ابتدا آقاي مهندس شفيعي به نمايندگي از طرف شورا ضمن خير مقدم به جناب آقاي مهندس صفرزاده نماينده معرفي شده اداره كل حفاظت محيط زيست استان به شوراي سازمان و تقدير و تشكر از جناب آقاي دكتر اشتري نماينده محترم سازمان محيط زيست بخاطر زحمات و همكاريهايي كه در طول اين مدت با سازمان داشته اند همچنين لوح تقدير به رسم قدرداني از ايشان از طرف سازمان تقديم گرديد و در خصوص انتخاب دبير شورا با نظر اكثريت اعضاء شورا و با رأي 7 نفر از 8 نفر حاضرين در شورا آقاي مهندس اصغر جعفري به سمت دبير شورا انتخاب شدند.

2-در خصوص بند 3 دستور جلسه، نظر به غيبت آقاي مهندس اسكندري نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان در جلسه شورا، آقاي دكتر حجازي نماينده محترم جهاد كشاورزي استان در شورا اعلام نمودند اقداماتي در اين خصوص از طرف ايشان انجام يافته كه در جلسه آتي شورا عنوان خواهد شد. همچنين از طرف ديگر اعضاء شورا مقرر گرديد تا وظايف تصدي گري هاي بخش كشاورزي تهيه و جهت استحضار در اختيار نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي در شورا قرار گيرد.

3-بنا به پيشنهاد جمعي از اعضاي شورا مقرر گرديد جلسه اي با حضور رابطين شهرستانها و شوراي سازمان در خصوص بررسي مشكلات و پيشنهادات مربوط به امورات جاري سازمان تشكيل گردد.

4-مقرر گرديد آقاي مهندس صفرزاده نماينده اداره كل محيط زيست وظايف قابل واگذاري محيط زيست به بخش خصوصي را تهيه و در جلسه آتي گزارش نمايند.

 

در مورد بند چهار دستور جلسه، با پيشنهاد اكثريت شورا مقرر گرديد تا در عرض مدت يك هفته آقاي مهندس صفرزاده مذاكراتي در خصوص عودت خودروهاي سازمان انجام داده و در غير اينصورت پس از يك هفته اقدامات قانوني جهت عودت خودروها و اخذ اجاره بهاء مدت زمان بهره برداري از تاريخ اتمام قرارداد سازمان با محيط زيست و همچنين خسارات وارده به خودروها توسط سازمان صورت گيرد.

و در خاتمه جلسه نظر به گله مندي اعضاء محترم سازمان از نحوه ارائه خدمات صندوق رفاه سازمان مجدداً استعفاء آقاي مهندس منيري مورد بازنگري اعضاء شورا قرار گرفته و با موافقت رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه استعفاء ايشان مورد موافقت قرار گرفت و با موافقت آقايان مهندس جعفري، افشاني، انوري، صفرزاده و عمراني (با رأي اكثريت حاضرين در جلسه آقاي مهندس صفا تليسچي) تا مشخص شدن نفر جديد هيئت اجرائي صندوق رفاه بعنوان سرپرست صندوق رفاه تعيين شد.

 

 

 


 

اطلاعیه شماره 19

برگزاری نوزدهمین جلسه شورا                مورخ:94/6/2

اهم مصوبات:

نوزدهمين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي راًس ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 94/6/2 در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد ابتدا آقاي مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تبريك هفته دولت مطالبي در مورد مشكلات مالي سازمان و راهكارهاي لازم جهت افزايش درآمد، مشكلات مربوط به عدم واگذاري امورات تصدي گري از طريق دستگاههاي دولتي، اقدامات انجام گرفته در خصوص طرح هاي مشاركتي و آموزشي ستاد احياء درياچه و صدور خدمات فني و مهندسي به كشور همسايه و مكاتباتي كه با استاندار محترم صورت گرفته ارائه نمودند در ادامه در خصوص خودروهاي سازمان اعلام كردند كه متاًسفانه اداره كل حفاظت محيط زيست هنوز به نامه ارسالي پاسخي نداده اند.در پايان اعضاي محترم شورا نقطه نظرات خود را در ارتباط با دستور جلسه اعلام و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1-با عنايت به بند 2 دستور جلسه در ارتباط با روند كند واگذاري وظايف غير حاكميتي دستگاههاي اجرايي به نظام مهندسي بخصوص حذف نظارت بر توليد محصولات(نظارت گندم، باغات، اصلاح نژاد، بهبود تغذيه و ساير محصولات) مقرر گرديد نمايندگان محترم سازمان جهاد كشاورزي مراتب و مشكلات مطروحه در اين جلسه را به رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي منعكس و نتيجه را در جلسه آتي گزارش نمايند.

2-مقرر گرديد رئيس سازمان، برنامه ريزي لازم در خصوص برگزاري جلسه مشترك اعضاي شورا با نمايندگان محترم شهر تبريز و آقاي مهندس نوري عضو كمسيون كشاورزي مجلس جهت بررسي مشكلات مربوط به اجراي اصل 44 قانون اساسي و موادي از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي تشكيل گردد.

 

 


 

اطلاعیه شماره 18

برگزاری هجدهمین جلسه شورا                مورخ:94/5/12

اهم مصوبات:

 

هجدهمين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي رأس ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 94/5/12در محل دفتر نظام مهندسي تشكيل گرديد. ابتدا آقاي مهندس شفيعي رئيس شورا در خصوص برگزاري مجمع عمومي ساليانه سازمان نظام مهندسي استان در سال 93 و دوم مرداد ماه در سالن آمفي تئاتر دانشكده كشاورزي برگزار شده بود گزارش مبسوطي ارائه نمودند و با توجه به عملكرد مالي سازمان در سال 93 در خصوص ذخيره ماليات و واريزي هاي بيمه و خودروهاي سازمان كه مورد سوال اعضاء در مجمع قرار گرفته بودبحث و بررسي شد. در ادامه آقاي دكتر متقي حسابرس سازمان دلايل موارد مطروحه در گزارش حسابرس را بصورت كامل توضيح دادند.

در پايان آقاي مهندس فتحي دبير محترم شوراي مركزي توضيحاتي در خصوص حضور خانم دكتر ابتكار معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور و تراز مالي سازمان مركزي ارائه و پس از بحث و بررسي و ارائه نقطه نظرات ساير اعضاء محترم تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

  1. پيرو صورتجلسات قبلي مقرر شد سازمان در خصوص پي گيري تحويل خودروها از اداره كل محيط زيست تا تعيين تكليف طرح پايش اقدام نمايد.
  2. مقرر شد صورتحساب هاي مالي سازمان در سال 94 حداكثر تا پايان فروردين سال 95 در اختيار حسابرس قرار گيرد.
  3. نظر بر اينكه مجمع عمومي تكاليفي براي سازمان اعلام نموده است لذا مقرر شد موارد فوق بررسي و در جلسات آتي شورا تعيين تكليف شود.

 


اطلاعیه شماره 17

 

برگزاری هفدهمین جلسه شورا                مورخ:94/4/15

اهم مصوبات:

 

هفدهمین جلسه شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان راس ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 94/4/15در محل دفتر نظام مهندسی تشکیل گردید. در این جلسه که با فاصله زمانی اندک نسبت به جلسه قبلی برگزار شده بود، صرفا به موضوع گزارش مالی سال 1393 سازمان و تصویب صورتهای مالی سال 1393 پرداخته شد. ابتدا آقای مهندس شفیعی شرح مختصری در باره وضعیت مالی سازمان در شرایط فعلی و چالشهای موجود در خصوص تامین منابع مالی سازمان پرداختند. در ادامه آقای مهندس   فتح اله پور معاون طرح، برنامه و پشتيباني و مسئول امور مالی سازمان ضمن ارائه گزارش مالی مربوط به سال 1393، شامل ترازنامه سازمان و صورت درآمد و هزینه براي سال مذكور که پیوست صورت جلسه می باشد، به همراه صورتهای مالی منتهي به 29اسفند1393 را با توضیحات لازم و بهمراه مستندات مربوطه ارائه نمودند، در ادامه برخی از اعضای محترم شورا سئوالاتی را در خصوص ترازنامه سازمان داشتند که توسط آقای مهندس شفیعی و آقای مهندس فتح اله پور با جزئیات کامل پاسخ داده شد در نهایت موارد ذیل توسط اعضای محترم شورا مورد تصویب قرار گرفت

1.مقرر شد تمام خودروها بنام سازمان(كه همگي نزد سازمان محيط زيست مي باشند) جزء دارائیهای ثابت مشهود منظور و در ترازنامه آورده شود.

2.صورت ترازنامه، صورت درآمد و هزينه و در نهايت صورتهاي مالي منتهي به 29اسفند93سازمان مورد تائيد و تصویب اعضاي شوراي استان قرار گرفت.

3.مقرر شد از آقای مهندس فتح اله پور و همکاران مربوطه به خاطر سعی و تلاش لازم جهت تنظیم ترازنامه تقدیر بعمل آید.

 


 

اطلاعیه شماره 16

 

برگزاری شانزدهمین جلسه شورا                مورخ:94/4/8

اهم مصوبات:

 

شانزدهمين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان راس ساعت 17 روز دوشنبه در محل دفتر نظام مهندسي تشكيل گرديد. ابتدا آقاي مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان گزارش مختصري از عملكرد سازمان در طول 20 روز گذشته ارائه دادند كه اهم آنها عبارتند از:

1)در راستاي اجراي تفاهم نامه اداره كل منابع طبيعي ضمن تشكر از آقاي مهندس نامدار مدير كل محترم منابع طبيعي استان تا كنون قراردادهاي اجرايي در زمينه آموزش و ترويج، نظارت بر طرح هاي مرتعداري و بيابان زدايي در حوضه آبريز درياچه اروميه و نظارت بر چرا و شمارش دام به ارزش تقريبي 3ميليارد ريال بصورت مستقيم و غير مستقيم با سازمان نظام مهندسي و شركت هاي خدمات فني و مهندسي عقد گرديده است.

2)تشكيل جلسه با آقاي دكتر بهبودي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در خصوص پذيرش و اجرايي نمودن رتبه هاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي توسط دستگاهاي اجرايي ذيربط و همچنين ارسال مستندات كسر سهم سازمان نظام مهندسي از شركت هاي موضوع ماده 2قانون افزايش بهره وري.

3)تشكيل جلسه با آقاي مهندس ايراني فام (معاون بهبود توليدات گياهي)، مدير كل محترم تعاون روستائي، مدير محترم زراعت و مدير عامل محترم شركت خدمات حمايتي در خصوص صدور مجوز فروش نهاده هاي كشاورزي از سازمان نظام مهندسي و الزام به كليه شركت هاي تعاوني روستايي جهت اخذ مجوز از نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي.

4)هماهنگي و تشكيل جلسه با آقاي مهندس كيا در خصوص تك امضايي نمودن پروانه هاي صادره كلينيك هاي گياهپزشكي و سم فروشي ها...

در ادامه آقاي مهندس منيري در خصوص وضعيت صندوق رفاه گزارشي از روند اجراي فعاليت ها ارائه نمودند و از كمبود منابع صندوق و عدم امكان پي گيري مسايل رفاهي بدليل عدم وجود منابع مالي گلايه كردند.

سپس اعضاي محترم شورا نقطه نظرات خود را اعلام و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1)با عنايت بر اينكه پرداخت حقوق براي همكاران صندوق رفاهي مستقر در سازمان مقدور نمي باشدمقرر شد امورات روزانه صندوق با همكاري رئيس صندوق توسط يكي از همكاران سازمان صورت گيرد.

2)در خصوص استعفاي آقاي مهندس منيري، كليه اعضاء ضمن تشكر از ايشان تصميم به ابقاي مجدد ايشان در رياست صندوق نمودند.

3)آقاي مهندس جعفري در خصوص خودروهاي سازمان در اختيار محيط زيست گزارش مفصلي ارائه نمودند و مقرر شد موضوع از طريق رئيس سازمان طي نامه اي مجدداً پي گيري و رونوشت نامه مذكور به استاندار محترم ارسال گردد.

 


 

 

اطلاعیه شماره 15

برگزاری پانزدهمین جلسه شورا                مورخ:94/3/18

اهم مصوبات:

پانزدهمين جلسه شورا ي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان راس ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 94/3/18در محل دفتر سازمان نظام مهندسي تشكيل گرديد. ابتدا آقاي مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تقدير از حضور به موقع اعضاي محترم در جلسه گزارش مختصري از عملكرد يكماهه سازمان ارائه نمودند كه اهم آنها عبارتند از:

1-موافقت اداره كل منابع طبيعي استان با مشاركت شركتهاي تحت پوشش سازمان در مناقصات شهرستاني اداره كل منابع طبيعي در موضوع بحثهاي ترويجي و معادن كه در حال حاضر سه مورد از شهرستانهاي استان با اين شركتها قرارداد انعقاد نموده اند.

2- مكاتبه با مديريت بحران استان در خصوص استفاده از شركتهاي تحت پوشش سازمان جهت امور ترويج مسائل كم آبي درياچه اروميه و روشهاي كاهش مصرف آب در كشاورزي كه در نهايت موافقت لازم اخذ شده است.

3-طرح IPCMكه با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و دولت ژاپن انجام مي شود و طي آن روستائيان با اصول كشاورزي پايدار آشنا مي شوند، با موافقت آقاي مهندس نژادرضا مقرر شده است كه در 5 شهرستان حوزه درياچه اروميه از طريق شركت هاي نظام مهندسي كشاورزي اجرا شود.

4-طرح معاينه فني كمباين ها مقرر شده امسال نيز توسط شركتهاي تحت پوشش نظام مهندسي كشاورزي اجرا شود.

5-طرح آمارگيري كشاورزي:با موافقت آقاي دكتر فتحي زاده، تعداد 50 نفر از كارشناسان سازمان جهت اجراي طرح معرفي شده اند و در حال حاضر تعداد 20 نفر از اين افراد در اجراي طرح مشاركت دارند و مقرر شده بتدريج 30 نفر باقيمانده نيز در طرح فوق همكاري نمايند.

در ادامه آقاي مهندس شفيعي به بررسي مصوبات جلسه قبل پرداختند و در خصوص منابع درآمدي، ضمن گلايه از عدم مشاركت اعضاي محترم شورا به مسايل مرتبط با امكان بهره‌برداري از دو طبقه پاساژ امت پرداختند كه بحث مالي تعميرات و راه‌اندازي از عمده‌ترين آنها بود. ايشان پيشنهاد كردند كه به منظور دعوت از اعضاي شوراي شهر تبريز جهت شركت در جلسه،

ابتدا مي‌بايست جلسه اوليه با حضور در دفتر رئيس شوراي شهر برگزار شود و سپس از اعضاي شورا جهت شركت در جلسه دعوت بعمل آيد. آقاي مهندش شفيعي در بخش پاياني گزارش خود در خصوص پرداختي‌هاي پرسنلي مباحثي را ايراد نمودند.

سپس اعضاي محترم شورا نقطه نظرات خود را اعلام و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1)پيشنهاد سازمان در خصوص واگذاري امور خدمات فني و تخصصي مربوط به GIS و پرداختي هاي رابطين به شركت رابطين امين كشاورز مطرح و كليات طرح مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسي مفاد قرارداد توسط اعضاء در دستور كار جلسه بعدي شورا قرار گيرد.

2)آقاي مهندس جعفري گزارشي از موضوع خودروهاي سازمان ارائه نمودند و با توجه به اهميت مسئله مقرر شد آقاي مهندس جعفري موارد مرتبط با بحث فوق را تا جلسه آتي شورا بصورت كتبي تهيه و ارائه نمايد تا تصميمات لازم اتخاذ گردد

3) متن استعفاي آقاي مهندس منيري رئيس هيئت امناي صندوق رفاه سازمان قرائت گرديد، مقرر شد جهت بررسي مسايل و مشكلات مربوط به صندوق و ارائه گزارش از نامبرده در جلسه آتي شورا دعوت بعمل آيد .

4)نامه آقاي احد حسن زاده در خصوص اختلاف مالي با شركت تعاوني مسكن نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي قرائت گرديد. با توجه به اساسنامه شركت فوق و عدم ارتباط موضوع با شوراي استاني مقرر شد نامبرده از طريق مراجع ذي صلاح قانوني اقدام نمايند.

 


 

اطلاعیه شماره 14

برگزاری چهاردهمین جلسه شورا                مورخ:94/2/21

اهم مصوبات:

چهاردهمين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان راس ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 94/2/21در محل دفتر نظام تشكيل گرديد. ابتدا مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن قدرداني از حضور به موقع اعضاي محترم در جلسه در خصوص برگزاري جلسه رؤساي منطقه 3 سازمان استان ها توضيحاتي ارائه نمودند. سپس از همكاريهاي تنگاتنگ جناب آقاي مهندس نامدار مدير كل محترم منابع طبيعي استان تشكر نموده و اعلام كردند كه در راستاي اجراي تفاهم نامه في مابين قدم هاي اساسي برداشته شده است. ايشان همچنين خواستار مشاركت جدي اعضاي محترم شورا در بهبود روند امورات مربوط به سازمان شدند و از همكارانيكه در خصوص برنامه چهارساله نظام نقطه نظرات خود را اعلام نموده بودند تشكر كردند و در پايان اعضاي محترم شورا نقطه نظرات خود را اعلام و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-موضوع بررسي برنامه چهارساله سازمان مطرح گرديد و اعضاي محترم نقطه نظرات خود را را بشرح ذيل اعلام نمودند:

  • مهندس اسكندري:ابراز رضايت از برنامه پيشنهادي چهارساله.
  • مهندس فتحي:ضمن تائيد برنامه فوق خواستار اخذ نظرات و هماهنگي با سازمان مركزي در اين خصوص شدند.
  • مهندس انوري :پس از تقدير از تهيه كنندگان برنامه پيشنهادي خواستار اعلام وضعيت شركتها در سال پايه(سال اول اجراي برنامه)شدند همچنين در خصوص عدم افزايش آمار عملكرد سازمان در سال 1394 خواستار ارائه توضيحاتي بودند.
  • مهندس افشاني:بدليل غيبت در جلسه قبل و عدم اطلاع قبلي از برنامه پيشنهادي نظري نداشتند.

دكتر حجازي:ضمن تائيد طرح فوق خواستار هماهنگي برنامه با برنامه هاي سازمان هاي جهاد كشاورزي- منابع طبيعي و اداره كل حفاظت محيط زيست شدند ايشان بعنوان نمونه به تعطيلي طرح نظارت گندم در سال جاري

  • مهندس عمراني:ضمن تائيد نظرات آقاي جعفري توجه بيشتر به منابع مالي برنامه فوق مدنظر ايشان بود.
  • دكتر رمضاني:ضمن تائيد طرح فوق پيشنهاد كردند كه به منظور تقويت برنامه فوق از نظرات تيم كارشناسي استفاده شود و افراد همكار در تهيه سند تدبير و اميد را از مشاوران قوي در اين زمينه معرفي كردند.
  • مهندس اشتري:ضمن تائيد طرح فوق خواستار توجه به جوانب زيست محيطي برنامه از جمله توجه به كشاورزي پايدار و تغيير الگوي كشت، كمبود منابع آبي و حذف محصولات پر مصرف آب از برنامه پيشنهادي شد.

برنامه چهارساله فوق با لحاظ اصلاحات پيشنهادي اعضاي محترم شورا در نهايت پس از اعمال اصلاحات پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

2-آقاي مهندس جعفري بعنوان نماينده شورا در خصوص پيگيري خودروهاي سازمان كه در شرايط فعلي در اختيار اداره كل حفاظت محيط زيست مي باشد انتخاب و معرفي شدند و مقرر شد امورات انجام شده را در جلسه آتي شورا گزارش نمايند.

3-مقرر شد از هيئت رئيسه شوراي شهر تبريز به منظور طرح مشكلات سازمان، جهت تشكيل جلسه در محل ساختمان نظام مهندسي كشاورزي استان دعوت بعمل آيد.

4- با عنايت به افزايش هزينه هاي جاري سازمان و حقوق و مزاياي همكاران محترم مقرر شد اعضاي محترم شورا نقطه نظرات خود را در خصوص منابع درآمدي جديد سازمان تا مورخه 2/3/94 به دفتر شورا ارسال نمايند

5-به پيشنهاد آقاي مهندس جعفري مقرر شد دريافتهاي پرسنلي در جلسه بعدي ارائه شود.

6-بند دو دستور كار جلسه مطرح و آقاي مهندس شفيعي گزارش عملكرد سال 93 سازمان را بطور مشروح ارائه نمودند و در نهايت اعضاي شورا باتفاق آن را تائيد كردند و از رياست سازمان و همكاران ايشان تقدير و تشكر نمودند.

 


 

اطلاعیه شماره 13

برگزاری سیزدهمین جلسه شورا                مورخ:94/1/24

اهم مصوبات:

سيزدهمين جلسه شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان در ساعت 17 روز دوشنبه 94/1/24 در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد. ابتدا مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تقدير از حضور اعضاء و تبريك سال جديد، گزارش مختصري از روند فعاليتهاي سازمان در يكماه گذشته ارائه نمودند و سپس با اشاره به احصاء تفاهم نامه في مابين با مدير كل منابع طبيعي، نگرش مدير كل محترم و معاونين منابع طبيعي را نسبت به سازمان بسيار خوب ارزيابي نمودند و اعلام كردند، قطعاً بعد از اجرايي شدن آن شاهد حضور مسئولين فني و كارشناسان در عرصه هاي مرتع –جنگل-بيابان زدايي و...خواهيم بود. ايشان از خدمات و راهنماييهاي اعضاي محترم شورا در سال گذشته تقدير و تشكر نمودند. در پايان، تمامي اعضاي محترم شورا نقطه نظرات خود را اعلام و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد

1-پيش نويس برنامه چهارساله سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان خدمت اعضاي محترم ارائه و مختصراً توضيح داده شد و مقرر گرديد اعضاي محترم نقطه نظرات خود را تا آخر فروردين ماه جهت جمع بندي نهايي به دبيرخانه شورا ارائه نمايند.

2-با توجه به تشكيل جلسه منطقه 3 كشوري در اوايل ارديبهشت ماه سال جاري مقرر گرديد اعضاي محترم نقطه نظرات خود را در ارتباط با مشكلات و تنگناها جهت طرح در جلسه تا آخر فروردين ماه به دفتر شورا ارسال فرمايند.

3-مقرر گرديد عملكرد و مصوبات سال 93 سازمان جهت بررسي در جلسه آتي شورا ارائه شود.

4-موضوع انتخاب حسابرس براي سال مالي 93 مطرح و مقرر گرديد از شركتهاي حسابرس استعلام قيمت بعمل آيد ضمناً با توجه به سابقه همكاري شركت آبادنوين با نظام مهندسي در سال هاي گذشته از شركت مذكور نيز استعلام قيمت شود.

5- بنا به پيشنهاد جناب آقاي دكتر حجازي مبني بر تقويت افكار عمومي سازمان هاي دولتي در خصوص سازمان نظام مهندسي، بخصوص در زمينه واگذاري تصدي گري ها، راهكارهاي لازم توسط اعضاء ارائه و جهت بررسي و تصميم گيري در جلسات آتي شورا مطرح گردد.

 

6-با عنايت به حساسيت موضوع درياچه اروميه و عضويت سازمان بعنوان ستاد فرهنگي احياء كميته مردم نهاد، مقرر گرديد جلسه مشترك با كميته مردم نهاد در زمينه بررسي و ارائه راهكارهاي عملي و مؤثر در آينده نزديك بصورت فوق العاده تشكيل گردد.

 


 

اطلاعیه شماره 12

برگزاری دوازدهمین جلسه شورا                مورخ:93/12/18

اهم مصوبات:

دوازدهمين جلسه شوراي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان در ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 93/12/18 در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد. ابتدا مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تقدير از حضور اعضاء و تسليت ايام فاطميه گزارشي از وضعيت و امورات جاري سازمان بخصوص عقد تفاهم نامه با سازمان جهاد كشاورزي در راستاي اجراي ماده 188 قانون برنامه پنجساله ارائه نمودند. و اظهار اميدواري كردند كه در آينده نزديك تفاهم نامه مشابه با سازمان صنعت، تجارت و معدن امضاء خواهد شد.

ايشان ضمن تبريك انتخاب آقاي دكتر حجازي بعنوان كارمند نمونه ملي، از همكاري تمامي اعضاي محترم شورا و كاركنان سازمان در جهت اجراي بهتر مراسم روز مهندسي (پنجم اسفند)تقدير و تشكر نمودند.و در پايان پيشاپيش فرا رسيدن سال جديد را خدمت تمامي اعضاي محترم شورا تبريك عرض نمودند. سپس رئيس محترم كميته تخصصي منابع طبيعي، محيط زيست و امور زيربنايي جناب آقاي دكتر رمضاني و دبير محترم كميته تخصصي توليد و اقتصاد كشاورزي جناب آقاي مهندس جعفري گزارشي از مصوبات كميته ها ارائه نمودند. اعضاي شورا نقطه نظرات خود را اعلام و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1-با توجه به گزارش كميته تخصصي منابع طبيعي، محيط زيست و امور زيربنايي، و در راستاي اجراي ماده 188 قانون برنامه پنجساله، مقرر شد تفاهم نامه مشابه با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان در خصوص استعلامات محيط زيست از شركت تخصصي محيط زيست برنامه ريزي شود.

 

2-پيرو گزارش كميته هاي تخصصي مقرر گرديد رؤساي محترم كميته ها، گزارش مفصلي از مصوبات خود را در شش ماه گذشته تهيه و جهت برنامه ريزي و طرح در جلسه شورا تا تاريخ 94/1/25 به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.

قرارداد نظارترا در مورد گندم براي مرحله كاشت و در خصوص باغات نيز تا استخدام ناظرين عقد نموده است لذا مقرر شد موضوع از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان پي گيري و مكاتبه شود ضمناً نمايندگان رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي مسئول پي گيري موضوع خواهند بود.

 


 

اطلاعیه شماره 11

برگزاری یازدهمین جلسه شورا                مورخ:93/11/27

اهم مصوبات:

يازدهمين جلسه شوراي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان در ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 93/11/17 در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد.ابتدا مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تقدير و تشكر از اعضاء و گراميداشت ياد و خاطره حماسه 29 بهمن(سالروز قيام مردم تبريز)،گزارشي از وضعيت و امورات جاري سازمان و پي گيري مصوبات قبلي شورا ارائه نمودند.سپس اعضاي شورا نقطه نظرات خود را در راستاي موارد مطرح شده اعلام و پس از بحث و بررسي تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1-با عنايت به درخواست جمعي از اعضاي نظام مهندسي كشاورزي استان در خصوص عدم اطلاع به موقع از آگهي گلخانه شهرستانهاي عجب شير و ملكان و تمديد مجدد آگهي مذكور، مقرر شد موضوع درخواست تمديد مجدد طي نامه ايي به رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي ارسال شود .

2-پيشنهاد تشكيل مركز مشاوره خدمات سرمايه گذاري در سازمان توسط آقاي مهندس عمراني بطور مبسوط گزارش گرديد و مقرر شد موضوع جهت بررسي بيشتر و ارائه راهكارهاي اجرائي به كميته هاي تخصصي توليد و اقتصاد كشاورزي و ارتقاء توانمندي حرفه اي و ساماندهي مشاغل ارسال گردد.

3-نامه شماره 930/5684/س/ن مورخه 93/11/15 در خصوص انتخاب نمونه هاي اعضاي حقيقي و حقوقي كشور قرائت گرديد و مقرر شد آقايان مهندس عمراني، مهندس انوري و مهندس اشتري به استناد فرم هاي ارسالي نسبت به انتخاب نمونه ها ي استاني تا تاريخ 93/12/1 اقدام و جهت ارسال به تهران به دفتر شورا تحويل نمايند.ضمناً اكيب فوق در خصوص نمونه هاي استاني جهت تجليل در روز مهندسي نيز اعلام نظر خواهند نمود.

 


 

اطلاعیه شماره 10

برگزاری دهمین جلسه شورا                مورخ:93/11/6

اهم مصوبات:

دهمين جلسه شوراي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان در ساعت 17 روز دوشنبه مورخه 93/11/6در محل دفتر سازمان تشكيل گرديد. ابتدا مهندس شفيعي رئيس سازمان ضمن تشكر از حضور به موقع اعضاي شورا گزارشي از وضعيت و امورات جاري سازمان و پي گيري مصوبات قبلي شورا، ارائه نمودند. سپس نامه هاي رسيده از سوي سازمان مركزي در خصوص نقاط ضعف و قوت شورا و سازمان و درخواست تعدادي از اعضاي شورا در خصوص تعيين تكليف خودروي در اختيار اداره كل محيط زيست و انتخاب جايگزيني اعضاي غايب كميته تخصصي توليد و اقتصاد و انتخاب اعضاي كميته دائمي تدوين تعرفه هاي بخش خدمات كشاورزي توسط دبير شورا را قرائت و پس از بحث و بررسي تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1)درخواست تعدادي از اعضاي شورا در خصوص تعيين تكليف خودروهاي در اختيار محيط زيست قرائت گرديد،پس از بحث و بررسي و شنيدن نظرات آقاي مهنس شفيعي-مهندس فتحي-مهندس جعفري و مهندس انوري به نمايندگي از طرف اعضاي شورا با مدير كل محترم محيط زيست استان وارد مذاكره شده و نتايج حاصله را در جلسه بعدي شورا ارائه نمايند.

2)در راستاي ساماندهي طرح GIS مقرر شد جهت برنامه ريزي دقيق، قراردادي جهت انجام امور خدمات فني و تخصصي مربوط به سايت مركزي GIS با شركت آراز مبنا ساج منعقد گردد. مبلغ قرارداد فوق از كل مبالغ واريزي شهرستان ها تا سقف 500 ميليون ريال به ميزان 10% و مازاد بر 500 ميليون ريال 5% محاسبه و پرداخت گردد.

 

3)درخواست سازمان نظام مهندسي در خصوص تعيين تعرفه هاي مشاغل خانگي قرائت و بشرح جدول ذيل مورد تصويب اعضا قرار گرفت.

 

 

رديف

شرح

تعرفه سال 93

1

 

بررسي اوليه درخواست، ارائه خدمات مشاوره و تشكيل پرونده(اخذ مدارك مورد نياز)

50000

2

 

ثبت مشخصات و اطلاعات متقاضي در سامانه مشاغل خانگي

50000

3

 

بازديد از محل (در داخل محدوده استقرار)

150000-100000

4

 

تحرير پروانه

60000

 

4)نامه شماره 5406/93/س/ن مورخ 93/10/15 مدير دفتر بازرسي نظارت و هماهنگي امور استانهاي سازمان مركزي در خصوص تكميل اطلاعات بر اساس تحليل 4 عاملي SWOTقرائت گرديد و مقرر گرديد اعضاي محترم نقطه نظرات خود را ظرف مدت يك هفته به دفتر شورا ارسال فرمايند.

5)در خصوص تشكيل كارگروه شناسايي و احصاء خدمات قابل ارائه توسط مراكز موضوع ماده 2 قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي، مقرر شد نمايندگان نظام صنفي استان و مجمع ملي خبرگان از مؤسسات مربوطه استعلام و انتخاب نماينده شركت هاي خدمات فني و مهندسي استان و 2 نفر كارشناس متخصص و صاحبنظر به رياست سازمان تفويض گرديد.

6)اجراي برنامه وي‍‍ژه روز مهندسي(5 اسفند)مقرر شد سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان با مشاركت بسيج مهندسي كشاورزي در روز پنجم اسفند اقدامات لازم در خصوص هر چه با شكوه برگزار نمودن مراسم در يكي از تالارهاي سطح شهر صورت پذيرد.

7)با توجه به فرا رسيدن سال جديد مقرر شد سازمان راًسا نسبت به تهيه و چاپ سالنامه بنام خود سازمان اقدام نمايد.

 

8)نامه دبير محترم كميته توليد و اقتصاد كشاورزي در خصوص جايگزيني افراد غائب قرائت و آقايان دكتر محمودي –مهندس شكوري-دكتر مطلوبي و مهندس خدايي بعنوان اعضاي جديد انتخاب و معرفي شدند.

 


 

اطلاعیه شماره 9

برگزاری نهمین جلسه شورا                مورخ:93/10/15

اهم مصوبات:
نهمین جلسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در مورخه 93/10/15 روز دوشنبه رأس ساعت 17 در محل دفتر سازمان تشکیل گردید. ابتدا مهندس شفیعی ضمن تقدیر و تشکر و تبریک بمناسبت هفته وحدت، گزارش مبسوطی در ارتباط با فعالیت های انجام گرفته در راستای مصوبات قبلی شورا در ارتباط با برنامه ریزی جهت ساماندهی شرکت های GISدر ستاد مرکزی و شهرستان ها با توجه به اهمیت موضوع، تشکیل جلسات با سازمان پارکها در خصوص احداث باغ بوتانیک، الزام حضور کارشناسان فنی دام و طیور، تشکیل جلسات مشترک با محیط زیست و معاون صنعت، معدن و تجارت ارائه نمودند. سپس به استناد بند دو دستور جلسه آقای مهندس اسکندری گزارش مبسوطی از وضعیت کشت گلخانه ایی در اروپا بصورت پاورپوینت ارائه نمودند با توجه به طولانی بودن گزارش و بحث و بررسی اعضاء پیرامون اهمیت توسعه کاشت گیاهان گلخانه ایی بدلیل بحران آب در استان، بند 3و4 دستور جلسه به جلسه آتی موکول گردید. ضمناً بدلیل عدم حضور آقای دکتر طباطبایی در جلسات شورا و انتقال ایشان به استان تهران مقرر شد اقدامات قانونی در این خصوص و جایگزینی فرد جدید بعمل آید. و مقرر گردید دستورالعمل انتخاب رابطین در جلسه بعدی شورا گزارش شود.


اطلاعیه شماره 8

برگزاری هشتمین جلسه شورا                مورخ:93/9/17

اهم مصوبات:

هشتمین جلسه شورای سازمان نظام مهندسی استان در مورخه 93/9/17روز دوشنبه رأس ساعت 5 عصر در محل دفتر سازمان تشکیل گردید ابتدا مهندس شفیعی ضمن تقدیر و تشکر از حضور به موقع اعضاء ، هفته پژوهش را خدمت تک تک اعضای نظام مهندسی بخصوص شورای استانی تبریک عرض نموده و از آقای دکتر حجازی در خصوص همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی شرکت های دانش بنیان در راستای مصوبه شورا، تشکر نمودند.در ادامه گزارشی از روند امورات اجرایی سازمان ارائه و نهایتاً دستور جلسه قرائت گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

1)نامه مربوط به پیشنهاد تعرفه های سال 94 سازمان از بابت ارائه خدمات به اعضا قرائت گردید و پیشنهادات اعضاء بشرح جدول پیوست تهیه و مقرر گردید سریعاً به سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور ارسال گردد.

2)در خصوص بند 3 دستور جلسه مقرر گردید با توجه به ضیق وقت، اعضای محترم شورا نقطه نظرات خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا بعد از جمع بندی به تهران ارسال شود.

3)آقای مهندس منصور عمرانی بجای آقای دکتر طباطبایی بعنوان نماینده شورا در پیش کمسیون رتبه بندی انتخاب و معرفی شدند.

 

 


 

اطلاعیه شماره 7

برگزاری هفتمین جلسه شورا                مورخ:93/9/3

اهم مصوبات:

هفتمین جلسه شورای سازمان نظام مهندسی استان مورخ 93/9/3روز دوشنبه رأس ساعت 5 عصر در محل دفتر سازمان تشکیل گردید. ابتدا مهندس شفیعی رئیس سازمان ضمن تقدیر و تشکر از حضور بموقع اعضاء تبریک به مناسبت هفته بسیج، گزارش از جلسه مشترک با مهندس حسن زاده مدیر عامل محترم سازمان پارک ها و فضای سبز و در راستای درخواست شورا از شهردار کلانشهر تبریز تشکیل گردیده بود ارائه نمودند. در ادامه توضیحاتی در خصوص سامانه آبیاری تحت فشار بصورت پاورپوینت ارائه گردید. سپس آقای مهندس فتحی دبیر شورای مرکزی نظام مهندسی کشور با ارجاع مجدد اصلاح قانون نظام مهندسی به سازمان مرکزی اشاره نمودند و خواستار مشارکت اعضای محترم شورا در اصلاح قانون فوق گردیدندو در پایان پس از بحث و بررسی سایر اعضاء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 

1-در خصوص بررسی نحوه عقد قرارداد مبارزه با آفات فضای سبز تبریز، سازمان پارک ها، مقرر شد سازمان تفاهم نامه ایی در این خصوص تهیه نمایند تا شرکت ها و کلینیک ها در راستای اجرای تفاهم نامه به سازمان پارکها معرفی گردند. ضمناً سازمان سریعاً نسبت به تبدیل کلینیک بخصوص در شهرستان تبریز به شرکت برابر مقررات و ضواط ابلاغی اعلام نمایند.

2-جهت اجرای طرح پایانه گل و گیاه با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مقرر گردید طرح آماده پایانه گل و گیاه از سازمان جهاد کشاورزی اخذ و تحویل آقای مهندس اسکندری گردد. ضمناً آقای مهندس اسکندری در جلسات بعدی شورا نسبت به ارائه گزارش مفصل به اعضاء محترم اقدام نمایند.

3-در خصوص بند 4 دستور جلسه آقایان مهندس اسکندری، اشتری و جعفری به عنوان نمایندگان شورا جهت تهیه راهکارهای لازم برای اجرایی نمودن احداث باغ بوتانیک انتخاب گردیدند. و مقرر گردید اسامی افراد انتخابی جهت هماهنگی های لازم به سازمان پارکها و فضای سبز اعلام گردند.  

4-در راستای اجرایی نمودن ماده 26 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری، گزارش پیشرفت طرح مسئولین فنی در واحدهای دامپروری توسط آقای مهندس انوری ارائه گردید. مقرر شد سازمان رأساً نسبت به تشکیل جلسه با مسئولین ذیربط در سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران عامل اتحادیه ها تشکیل تا مقدمات لازم جهت اجرای طرح فوق فراهم گردد.

 

 


 

اطلاعیه شماره 6

برگزاری ششمین جلسه شورا                مورخ:93/8/10

اهم مصوبات:

1) به استناد بند یک صورتجلسه شماره 5 مورخه 93/7/7 شورای استانی، رزومه تعداد7 نفر از اعضای صندوق تعاون و رفاه اعضای سازمان جهت انتخاب سه نفر اعضای هیئت اجرایی صندوق قرائت گردید، پس از بحث و بررسی، آقایان مهندس صفا تلیسچی، مهندس اکبر منیری و مهندس حمید ابراهیم زاده بعنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخاب گردیدند و مقرر شد یک نسخه از صورتجلسه جهت صدور حکم به سازمان مرکزی ارسال گردد.

2)درخواست سازمان نظام مهندسی در خصوص تصویب حق الزحمه داخلی قرائت گردید و به شرح ذیل مورد موافقت اعضاء قرار گرفت

 
1)حق الزحمه تهیه نقشه با دستگاه(GPS)                                                           1/000/000  ریال

2)حق الزحمه تشکیل پرونده مربوط به صدور مجوزها                                               000 /150    ریال

3)حق الزحمه ده گردشی و گزارش کاربری های غیر مجاز                                        000/ 500    ریال

4)تعرفه نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری های صادره                                               500/000     ریال

5)حق الزحمه ثبت سامانه آبیاری تحت فشار                                                        150/000    ریال

6)حق الزحمه ثبت در نرم افزار پنجره واحد                                                            150/000    ریال

3)در خصوص تشکیل شرکت های دانش بنیان مقرر گردید در تاریخ 93/9/15 به مناسبت هفته پژوهش، کارگاه آموزشی بررسی نحوه تشکیل شرکت های دانش بنیان با همکاری مرکز آموزش شهید سرداری و موسسه بیوتکنولوژی استان در سالن اجتماعات بیوتکنولوژی تشکیل گردد. سازمان نظام مهندسی در خصوص نحوه اطلاع رسانی و برگزاری برنامه ریزی نمایند.

4)مشکلات مربوط به واگذاری امور تصدیگری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نمایندگان انتصابی سازمان جهاد کشاورزی در شورای نظام مهندسی ضمن بررسی مشکلات و علت عدم واگذاری موضوع ماده 2و6قانون افزایش بهره وری، نسبت به تشکیل جلسه با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونین محترم و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی اقدام لازم بعمل آورند.

5)موضوع اجرایی نمودن ماده 26 از دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام دامپروری مبنی بر اینکه" واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی دامپروری دارای پروانه بهره برداری موظفند بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به معرفی کارشناس فنی تولید به واحدهای استانی یا شهرستانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نمایند" مورد بحث و بررسی قرار گرفت آقایان مهندس رضا انوری و مهندس اصغر جعفری اندریان و مهندس فیروز طلوع حیات از طرف شورا انتخاب تا نسبت به برنامه ریزی دقیق و جامع در خصوص نحوه اجرایی نمودن ماده فوق اقدام نمایند و مقرر شد نتایج بررسی های فوق را که در جلسه مشترک با حضور نمایندگان اتحادیه ها ی ذیربط و معاونت محترم بهبود تولیدات دامی برگزار خواهد شد ارائه نمایند

 


 

اطلاعیه شماره5

برگزاری پنجمین جلسه شورا                مورخ:93/7/7

اهم مصوبات:

1-آقای مهندس ابراهیم زاده گزارشی در ارتباط با فعالیت های صندوق تعاون و رفاه سازمان به اعضای شورا ارائه کردند. مقرر شد ریاست محترم سازمان رأساً نسبت به انتخاب اعضای هیئت اجرایی صندوق (یکنفر از کارکنان سازمان و دو نفر از اعضای نظام مهندسی صاحب نظر در مسایل رفاهی)اقدام نمایند.

2- کمیته ساماندهی شرکت های خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ایی سریعاً نسبت به بررسی اطلاعات جمع آوری شده اقدام نمایند.ضمناً مقرر شد سیاست های کلی در ارتباط با نحوه تعیین جایگزین برای اعضای استخدامی، با لحاظ نوع مدرک و رشته تحصیلی، رتبه، سابقه فعالیت و غیره تهیه و تا تاریخ 93/7/15 در اختیار سازمان قرار دهند.

3- آقایان مهندس سعداله اسکندری، مهندس رضا انوری و مهندس شهنام اشتری از طرف اعضای شورا و خانم مهندس رنجبری و مهندس بلالی از طرف سازمان بعنوان اعضای شورای نظام پیشنهادات انتخاب و معرفی گردیدند.

4-گزارش تصمیمات متخذه کمیته تخصصی منابع طبیعی، محیط زیست و امور زیربنایی در خصوص طرح پایش توسط     آقای دکتر رمضانی ارائه گردیده مقرر شد هماهنگی های لازم با اداره کل محیط زیست و سازمان صنعت تجارت در خصوص نحوه اجرای طرح پایش صورت گیرد تا نسبت به عقد تفاهم نامه سه جانبه با ادارات فوق و سازمان نظام مهندسی اقدام شود

 


 

اطلاعیه شماره 4

برگزاری چهارمین جلسه شورا                مورخ:93/6/22

اهم مصوبات:

1-در خصوص بررسی آثار و تبعات ناشی از استخدام ناظرین بر شرکت های خدمات فنی و مهندسی آقایان مهندس جعفری، مهندس عمرانی و مهندس انوری و خانم مهندس رنجبری از طرف شورا انتخاب شدند تا از تاریخ 93/6/23 بمدت یک هفته نسبت به بررسی وضعیت موجود شرکت ها با هدف ساماندهی، تخصصی نمودن و ارتقای توانمندیهای حرفه ایی و... اقدام و گزارش مربوطه را به ریاست سازمان تحویل نمایند.

2-سامانه اینترنتی نحوه ارائه خدمات توسط اعضاء و دریافت کد رهگیری تهیه و راه اندازی شود. و مقرر گردید ارائه هر نوع خدمات توسط کارشناسان منوط به اخذ کد رهگیری گردد سازمان موظف است بعد از راه اندازی سامانه فوق نسبت به اطلاع رسانی به دستگاه های ذیربط، اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

3-جهت افزایش درآمد در بلندمدت برنامه های حفظ و احیای دریاچه ارومیه، طرح پایش، برون سپاریهای ادارات ذیربط، عقد تفاهم نامه با شهرداری تبریز در خصوص طرح های پژوهشی، مدریت پسماند(تهیه کمپوست و بازیافت و...)، هماهنگی با اتحایه ها و معاونت محترم تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی در خصوص مسئولین فنی واحدهای دامپرو ری در اولویت برنامه های سازمان قرار گیرد

4-هماهنگی های لازم در خصوص دریافت 1/5 % ارزیابی و کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی با صندوق بیمه صورت گیرد و در صورت نیاز تفاهم نامه ای دوجانبه تهیه شود.

5-با عنایت بر اینکه درصد سهم سازمان از محل درآمد اعضاء، مشاورین و پیمانکاران بسیار پایین است مقرر شد پیشنهادات لازم در خصوص افزایش سهم سازمان تهیه و جهت طرح در شورای مرکزی به تهران ارسال شود.

6-در خصوص نحوه راه اندازی صندوق رفاه سازمان مقرر گردید مسئول صندوق گزارشی مفصل از عملکرد شش ماهه صندوق رفاه و تعاون تهیه و در جلسه آتی شورا ارائه نماید.


 اطلاعیه شماره 3

برگزاری سومین جلسه شورا                مورخ:93/6/5

اهم مصوبات:

1- انتخاب اعضای کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

2- تعیین سرفصل های برنامه چهارساله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

3- بحث و بررسی پیرامون طرح پایش و ارجاع آن جهت بررسی تخصصی به کمیته منابع طبیعی محیط زیست و امور زیربنایی


 اطلاعیه شماره 2

برگزاری دومین جلسه شورا                مورخ:93/5/28

اهم مصوبات:

1- انتخاب نمایندگان شورا در هیئت بدوی انتظامی

2- انتخاب کمیته تدوین برنامه چهارساله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

3- انتخاب اعضای کمیته تخصصی و کمیته اصلی رتبه بندی

4- انتخاب اعضای کمیته صدرو پروانه اشتغال

5- انتخاب اعضای شورای آموزشی


 اطلاعیه شماره1

برگزاری اولین جلسه شورا                مورخ: 93/4/19

اهم مصوبات:

1- انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای استانی

2-انتخاب نمایندگان شورای استان در سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی