بازرسی، نظارت و هماهنگی

- تاریخ تصویب ۲۷/۸/۸۴

شرح وظایف دفتر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات سازمان

اتخاذ روشهای مناسب جهت دریافت شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهایی و پاسخگویی به آنها با همکاری واحدهای ذیربط .
- انجام بازرسیهای ادواری یا موردی از سازمان استانها بمنظور نظارت بر حسن گردش امور و تهیه گزارش برای مقام مافوق.
- سنجش، ارزشیابی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، دستورالعملها، مصوبات شورای مرکزی و حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضاء از طریق جمع آوری آمار، گزارشها، اطلاعات از سازمانهای استان و تهیه گزارش برای مقام مافوق.
- نظارت و ارزشیابی سازمان استانها از طریق اخذ گزارش عملکردهای ادواری سازمان‌های استان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط .
- شناسائی تجربیات موفق سازمانهای استان و تهیه گزارش برای مقام مافوق .
- جمع آوری و تنظیم اطلاعات و گزارشهای ادواری یا موردی از واحدهای مختلف سازمان حسب درخواست رئیس سازمان و انعکاس به ایشان.
- انعکاس دلایل و مستندات تخلف از طرف واحدهای ذیربط و اعضای سازمان یا سازمانهای استان به رئیس سازمان .
- داشتن ارتباط مستمر با اداره روابط عمومی و رسیدگی به شکایات استانها برای هماهنگی امور در سطح کشور .
- انجام و پیگیری سایر وظایف محوله از سوی ریاست سازمان .

ارتباط با بازرس سازمان

مهندس علمی

شماره تماس:09143036045