جلسه مشترک اعضای شورای سازمان با شرکتهای خدمات فنی شهرستان جلفا

جلسه مشترك رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به همراه اعضاي شورا با شرکتهای خدمات فنی و مشاوره اي کشاورزی و کلینیک هاي گیاه پزشکی در خصوص مسائل و مشکلات آنها
در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جلفا برگزار شد

دوشنبه ۱۰-۱۰-۱۳۹۷
برچسب ها: