اطلاعیه مشارکت در خبرنامه

اطلاعیه:
این سازمان در نظر دارد به منظور ارتباط با اعضاء و ارتقای سطح آگاهی آنان به انتشار خبرنامه شماره 5 سازمان اقدام نماید، لذا خواهشمند است مطالب خود را حداکثر تا مورخ 97/10/5 به آدرس وب میل سازمان info@aeoaz.ir یا به شماره تلگرمي 09104005021 جهت چاپ در خبرنامه ارسال نمایید.

دوشنبه ۱۰-۱۰-۱۳۹۷
برچسب ها: