برگزاری دوره آموزشی آشنائی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها ( سموم نسل جدید )

برگزاری دوره آموزشی

آشنائی  با سموم دفع آفات نباتی  و کاربرد آنها  (  سموم  نسل جدید )

مکان:  مکان  جهاد کشاورزی  شهرستان مراغه

تاریخ:  97/10/6

مدرس :دکتر صابر

پنجشنبه ۰۶-۱۰-۱۳۹۷
برچسب ها: