هیئت رئیسه شورا

رئیس : مهندس شهرام شفیعی                                                                                                                                

پست الکترونیکی: shshahram199@gmail.com
وب سایت : www.shahramshafiei.com

 

نائب رئیس : مهندس رضا انوری
    

پست الکترونیکی: rezaanvari48@yahoo.com

 

دبیر: مهندس سحر باصر کوچه باغ       

پست الکترونیکی: sahar_baser@yahoo.com


خزانه دار: مهندس فرامرز افشانی                       

پست الکترونیکی: faramarz1002000@yahoo.com