پروانه های مکانیزاسیون

        مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه مکانیزاسیون

 

 ردیف  مدارک مورد نیاز
1  درخواست متقاضی
2  معرفی نامه جهاد کشاورزی
3  لیست اعضای شرکت
4 سند زمین
5 طرح توجیهی
6 مدارک اعضای شرکت
7 اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت
8 ثبت نام در سایت مکانیزاسیون به آدرس www.agmdc.ir

 

 

 

چهارشنبه ۱۴-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: