پرورش دامهای صنعتی

بخش صدور پروانه های پرورش دامهای صنعتی

 ردیف واحدهای پرورشی
 1

پرورش گاوهای شیری

2

پرورش گوساله پرواری

 3

پرورش گوسفند داشتی

4

 پرواربندی بره

5

پرورش شتر داشتی

6

پرواربندی شتر

7

پرورش اسب

8

پروانه جمع آوری مرکز شیر

چهارشنبه ۱۴-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: