پرورش طیور

بخش صدور پروانه های پرورش طیور

 ردیف واحدهای پرورشی
 1

 پرورش طیور تخم گذار

2

پرورش طیور گوشتی

 3

پرورش طیور مادر

-گوشتی

-تخمگذار

4

 پرورش بوقلمون

-گوشتی

-تخمگذار

فرآيند صدور موافقت اصولی

شرکت خدمات مشاوره ای:

 • تکمیل فرم درخواست با امضای متقاضی
 • مدارک شخصی متقاضی
 • بازدید مشترک با کارشناس دامپزشکی از واحد مربوطه و تکمیل فرم مربوطه
 • سند قطعی زمین بنام متقاضی
 • کروکی زمین (پلان موقعیت)
 • مدارک لازم جهت تامین آب
 • نامه شرکت جهت ارسال به سازمان نظام مهندسی

 • مراحل صدور پروانه تاسيس

شرکت خدمات مشاوره ای:

 • تکمیل فرم درخواست با امضای متقاضی
 • بازدید مشترک با کارشناس دامپزشکی از واحد و تکمیل فرم مربوطه
 • پاسخ استعلامات از دستگاه های اجرایی
 • اصل موافقت اصولی
 • سایت پلان و مقشه تاسیسات و سازه
 • 2 قطعه عکس 4*3
 • نامه شرکت جهت ارسال به سازمان نظام مهندسی

 

مراحل تمديد پروانه تاسيس

شرکت خدمات مشاوره ای:

 • تکمیل فرم درخواست با امضای متقاضی
 • بازدید مشترک با کارشناس دامپزشکی از واحد و تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی
 • نامه شرکت جهت ارسال به سازمان نظام مهندسی

 

 

مراحل صدور پروانه بهره برداري

شرکت خدمات مشاوره ای:

 • تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری توسط متقاضی
 • بازدید مشترک با کارشناس دامپزشکی از واحد و تکمیل فرم های مربوطه
 • فرم تکمیل شده توسط مهندس ناظر فنی مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و نصب تاسیسات و تجهیزات
 • اصل پروانه تاسیس
 • کارت بهداشتی متقاضی
 • 3 قطعه عکس 4*3
 • نامه شرکت جهت ارسال مدارک

 

مراحل تمديد پروانه بهره برداري

 • تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری توسط متقاضی
 • بازدید مشترک با کارشناس دامپزشکی از واحد و تکمیل فرم های مربوطه
 • اصل پروانه بهره برداری
 • نامه شرکت جهت ارسال مدارک

 

 • مراحل صدور مجوز نوسازی /بهسازی
 • شرکت خدمات مشاوره ای:
 • مشاوره با متقاضی و تنظیم فرم مربوطه
 • بازدید کارشناسی از دامداری موجود یا زمین مورد نظر به همراه دامپزشکی و تکمیل فرم
 • ثبت موقعیت جغرافیایی توسط GPS (برای داخل و حاشیه روستا بر حسب مورد ولی برای خارج روستا الزامی می باشد)
 • استعلام سوابق واحد دامداری ( از مدیریت جهاد یا مراکز خدمات)
 • -مدارک شناسایی(شامل تصویر شناسنامه- کارت ملی – مدرک تحصیلی – پایان خدمت و 2قطعه عکس 4*3
 • -مدارک مالکیت زمین (در صورت قولنامه بودن، تکمیل فرم استشهاد محلی ضروری می باشد.

 

 


  

مراحل صدور پروانه بهره برداری دامداری روستایی:

-  تکمیل فرم درخواست جهت صدور پروانه بهره برداری توسط متقاضی

- بازدید مشترک با کارشناس دامپزشکی از واحد مربوطه و تکمیل فرم مربوطه

- رسم کروکی وثبت موقعیت جغرافیایی توسطGPS  (درصورتی که در پرونده موجود نباشد،ثبت GPSبرای خارج روستا الزامی ولی برای داخل روستا با توجه به بافت روستا) مثلا وجود صنایع غذایی و ... و تشخیص کارشناس انجام میگیرد

ارائه کلیه مدارک مورد نیاز: همانند مدارکی که برای صدور مجوز نوسازی/بهسازی مورد نیاز می باشد اعم از

1- مدارک شخصی شامل تصویر شناسنامه-کارت ملی-مدرک تحصیلی-پایان خدمت و 2 قطعه عکس 4*3 ،

2-اخذ استعلامات: داخل و حاشیه روستا فقط آب و برق، برای خارج روستا آب، برق، امور اراضی،محیط زیست، منابع طبیعی و سایر استعلامات موردی،

3- سند مالکیت زمین که اگر به صورت قولنامه باشد تکمیل فرم استشهاد محلی ضروری می باشد.

4- اخذ تعهد کتبی مبنی بر رعایت اصول بهداشتی و اجرای طرح طبق پروانه

5-     اصل مجوز نوسازی/بهسازی (در صورت وجود)


 

مراحل تغییر کاربری پروانه بهره برداری:

درخواست کتبی متقاضی جهت تغییر کاربری

گزارش کارشناسی به همراه دامپزشکی شهرستان (گزارش قابل تغییر بودن شرایط تاسیسات،حریم ها،بهدا شت)

ارسال به سازمان نظام مهندسی توسط شرکت

 در صورت موافقت درکمیسیون:

استعلام ازامور اراضی (در صورت افزایش مساحت )

استعلام بانک ها(ازقبیل عدم بدهی یابدهی)

فرم تعهد ثبتی تغییر کاربری یافته

 


 

مراحل افزایش یا تغییر ظرفیت:

- درخواست کتبی متقاضی جهت افزایش یاکاهش ظرفیت

-گزارش کارشناس شهرستان (قابل افزایش یاکاهش بودن)

نامه شرکت شهرستان شهرستان برروی مدارک جهت افزایش پروانه


 

طرح درکمیسیون مربوطه و در صورت موافقت:

- اخذ استعلام آب

- اخذ استعلام اموراراضی (در صورت افزایش مساحت)

- ارائه سایت پلان ونقشه های اجرائی جهت افزایش ظرفیت

- اخذ استعلام محیط زیست

 


 

تغییرنام پروانه تاسیس:

- نامه شرکت شهرستان مربوطه به روی مدارک ارسالی

- فرم گزارش بازدید کارشناسی جهت تغییر نام

- پیشرفت فزیکی 50درصد به بالا

استعلام بانک ها ازقبیل عدم بدهی یابدهی

 


 

طرح درکمیسیون مربوطه و در صورت موافقت:

- سند تغییر نام یافته

-استعلامات بانکی مبنی برعدم بدهی

فرم تعهد ثبتی تغییر نام یافته

 


 

تغییر کاربری پروانه تاسیس:

- نامه شرکت شهرستان مربوطه بر روی مدارک ارسالی

-گزارش بازدید جهت تغییر کاربری (قابل تغییر کاربری است یانه)

-استعلامات بانکی جهت تغییر کاربری (مبنی برعدم بدهی کاربری قبلی)

-فرم تعهد ثبتی تغییر کاربری کاربری یافته

 


 

فرآيند صدور پروانه المثني

1- تقاضای کتبی متقاضی (حقيقي يا حقوقي)

2- بررسي درخواست و بازديد كارشناس ذيربط از محل واحد و تاييد فعاليت انطباق آن با مندرجات پروانه مربوط

3- ارائه تعهد محضري مبني برپذيرش هر گونه عواقب ناشي از سوء استفاده احتمالي

4- دو قطعه عكس 4*3

5- صدور پروانه بهره برداري المثني حسب مورد

6- صدور مجوز المثني موافقت اصولي و پروانه تاسيس نياز به انجام مراحل فوق ندارد. با درخواست و اعلام مفقودي توسط متقاضي صدور مجوز و يا پروانه بلامانع مي باشد.

تبصره: بديهي است پس از صدور مجوز المثني جديد، مجوز قبلي از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

      7- مدت زمان اعتبار المثني تا پايان دوره پروانه مفقود شده مي باشد

چهارشنبه ۱۴-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: