کمیته پروانه اشتغال

لیست اعضای کمیته صدور پروانه اشتغال

1-مهندس شهرام شفیعی

2-مهندس نادر ابراهیمی

3-مهندس ایاز برنو

4-مهندس حسین علیزاده خامنه

5-مهندس بهزاد امینی

یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: