تاریخچه سازمان

تاریخچه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 

تمامی جوامع براي بهره‌مندي از تخصص و دانش كارشناسان علوم و فنون مختلف نياز به سازماندهي و رويكردي نظام‌مند دارند، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي همچون ديگر نظام‌هاي موجود در كشور نهادي صنفی- تخصصی است كه رسالت سازماندهي دانش‌آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي را به منظور استفاده حداكثري و صحيح از علوم و فنون مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در فعالیتهاي كشاورزي بر عهده دارد. اين نهاد، به استناد قانون تاسیس خود (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ سوم تیرماه سال 1380)، داراي سازمانهاي استاني است كه با مشاركت و عضويت مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل شده‌اند، سازمان استان آذربایجان شرقی با عضويت 12هزار نفر از دانش‌آموختگان در مقاطع تحصيلي دكتري، كارشناسي‌ارشد و كارشناسي در رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست  یکی از بزرگترین سازمان های استاني می باشد.